Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

No recadro [00588] «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI,  DT 24ª.3  LIS e art. 27.3 primeira Lei 49/2002)» da páxina 14 do modelo 200, os contribuíntes deberán consignar o importe das deducións para incentivar determinadas actividades previstas no Capítulo IV do Título VI da LIS , no apartado terceiro da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS , así como no artigo 27.3 primeiro da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, que teñan dereito a aplicar no período impositivo obxecto de declaración.

O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación das páxinas 17 e 18 do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do Cadro «Deducións para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS e art. 27.3 primeira Lei 49/2002)»

Este cadro recolle varios grupos de deducións para incentivar determinadas actividades que se encontran acollidas a diferentes modalidades e normativa aplicable, polo que o contribuínte ao cubriro, deberá ter en conta as porcentaxes e límites individuais aplicables a cada unha desas deducións tal e como se explicou en apartados anteriores.

Ademais, cando o contribuínte cubra este cadro, con carácter xeral para cada unha das deducións recollidas no mesmo, deberá ter en conta o seguinte:

  • ­La columna «Límite conxunto» fai referencia á porcentaxe conxunto que ten que operar sobre a cota líquida (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima de dedución aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

  • ­La columna «Límite ano» sinala o último ano en que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

  • ­En a columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2020) como nun anterior ao actual (2002 a 2019), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  • ­En a columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos ás deducións para incentivar determinadas actividades, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

    Para ter en conta:

    No recadro [00588] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00588] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

  • ­En a columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación ». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, non sendo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último en que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso perderíase o saldo pendente de dedución.