Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Quen deben asinar a declaración do Imposto sobre Sociedades?

A declaración do Imposto sobre Sociedades debe ser asinada pola persoa ou persoas que ostenten a representación legal da entidade declarante.

Cando a entidade teña máis dun representante, a declaración deberá ser asinada polo número necesario de apoderados con facultades suficientes para actuar en nome e por conta da entidade.

En todo caso, a persoa ou persoas que asinen a declaración do Imposto sobre Sociedades, deberán ostentar a representación legal da entidade declarante na data de presentación da mesma.