Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00081 Filial grupo multinacional

Marcarán este recadro as entidades que formen parte dun grupo multinacional, con independencia da súa tributación no Réxime de consolidación fiscal regulado no Capítulo VI do Título VII da LIS, para indicar se a devandita entidade declarante é unha entidade dependente dentro do grupo multinacional.

As entidades que marquen este recadro deberán cubrir no apartado «Grupo» da páxina 1 do modelo 200, a información solicitada sobre a sociedade matriz última do grupo multinacional, tanto se esta é residente en territorio español coma se reside no estranxeiro (pode consultar neste mesmo Capítulo como cóbrese esta información dentro do apartado «Grupo »)