Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións permanentes negativas

No caso de que o contribuínte teña que realizar unha corrección ao resultado da Conta de Perdas e Ganancias que supoña unha corrección permanente negativa ao resultado contable, ao cubrir o recadro que corresponda das páxinas 12 e 13, mostrarase simultaneamente no formulario Sociedades web o cadro de desagregación «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do modelo 200. Esta información, unha vez cumprimentada, agruparase no cadro resumo contido nas páxinas 26 bis a 26 sexies do modelo 200.

Neste caso, unicamente estará habilitada para a súa formalización o recadro correspondente a «Diminucións de correccións permanentes» da parte do cadro da páxina 19 do modelo 200 dedicada a «Correccións do exercicio ». Non poderá cubrirse a columna que recolle os saldos pendentes a principio e a fin de exercicio xa que ao tratarse dun axuste extracontable permanente non existe saldo pendente pois o axuste non poderá ser obxecto de reversión en exercicios seguintes.

Exemplo:

A entidade «B» cuxo período impositivo coincide co ano natural, percibe dividendos por importe de 10.000 euros da Sociedade BETA, residente en España. Este dividendo cumpre todos os requisitos establecidos nos artigos 21.1 e 21.2 da LIS, polo tanto, poderá aplicar a exención regulada no mencionado artigo 21 LIS.

Neste exemplo, a entidade «B» ten un ingreso contable que non é ingreso fiscal, porque está exento por razón do artigo 21 LIS, polo que deberá realizar no modelo 200 do período 2020, un axuste negativo ao resultado contable no recadro [00370] «Exención sobre dividendos ou participacións en beneficios de entidades residentes (artigo 21.1 LIS)» da páxina 12 do modelo 200 por importe de 10.000 euros. Trátase dunha corrección permanente porque de acordo coa LIS este ingreso non vai ter que incluírse na base impoñible en exercicios futuros.

ExercicioContablementeFiscalmenteCorrección fiscalModelo 200
2020 + 10.000 0 - 10.000 Recadro [00370]

No formulario de Sociedades web, cando vaia a cubrirse o recadro [00370] despregarase o cadro da páxina 19 do modelo 200. Unicamente estará habilitada para a súa formalización o recadro correspondente a «Diminucións de correccións permanentes» da parte do cadro dedicado a «Correccións do exercicio », que deberá cubrir por valor de 10.000 euros. O formulario trasladará o importe cumprimentado aquí ao recadro [02966] da páxina 26 quater do modelo 200.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 19 do modelo 200)

Total --- --- --- 10.000 --- ---
Exercicio 2020
correccións fiscais
Saldo pendente a
principio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente fin
de exercicio
Aumentos futurosDiminucións futurasAumentosDiminuciónsAumentos futurosDiminucións futuras
Correccións permanentes --- --- --- 10.000 --- ---
Correccións temporarias con orixe
no exercicio
--- --- --- --- --- ---
Correccións temporarias con orixe
en exercicios anteriores
--- ---

Cadro de Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo IS) (páxina 26 bis a 26 sexies do modelo 200)

Detalle de axustesTipo
(2020)
Saldo pendente
a inicio de exercicio
Correccións do exercicioSaldo pendente
a fin de exercicio
PermanenteTemporarias
(orixe no
exercicio
)
Temporarias
(orixe en exercicios
anteriores)
Exención sobre dividendos ou participacións
en beneficios de entidades residentes
(art. 21.1 LIS)
DIMINUCIÓN --- [02966] 10.000 --- --- ---