Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Réxime transitorio

1. Suposto do  DT 16ª.1 da LIS

Neste precepto establécese que a reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 de acordo co que se dispón no artigo 12.3 do RDLeg. 4/2004, con independencia da súa imputación contable na conta de perdas e ganancias, integrarase na base impoñible do período en que o valor dos fondos propios ao peche do exercicio exceda ao do inicio, en proporción á súa participación, debendo terse en conta as achegas ou devolucións de achegas realizadas nel , co límite do devandito exceso.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste apartado1 , o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [01518] e [00394] «Axustes por perdas por deterioración de valores representativos de participacións no capital ou fondos propios (DT 16ª 1 e 2 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

Se se produce a recuperación do valor , a entidade deberá realizar no período impositivo en que se produza a reversión da referida diferenza un axuste positivo no resultado contable, consignando o devandito importe no recadro [01518].

A entidade deberá proceder desta mesma forma con respecto á integración na base impoñible das referidas perdas por deterioración, polo importe dos dividendos ou participacións en beneficios percibidos das entidades participadas, agás que a devandita distribución non teña a condición de ingreso contable.

Importante:

As correccións establecidas neste apartado non se poden realizar con respecto a aquelas perdas por deterioración de valor da participación que veñan determinadas pola distribución de dividendos ou participacións en beneficios e que non desen lugar á aplicación da dedución por dobre imposición interna ou ben que as referidas perdas non resultasen fiscalmente deducibles no ámbito da dedución por dobre imposición internacional.

2. Suposto do DT 16ª.2 da LIS

Neste precepto  establécese que a reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que coticen nun mercado regulado ás que non resultase de aplicación o artigo 12.3 do RDLeg . 4/2004, en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, integrarase na base impoñible do Imposto sobre Sociedades do período impositivo en que se produza a recuperación do seu valor no ámbito contable.

Formalización do modelo 200

Polo tanto, se se produce a recuperación do valor desas participacións no ámbito contable en períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, a entidade deberá realizar un axuste positivo, consignando no recadro [01518] a diferenza entre a reversión contable e a reversión fiscal.

3. Suposto do DT 16ª.3 da LIS

Para os períodos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016 establécense no apartado 3 da disposición transitoria décimo sexta da LIS , unhas regras especiais aplicables á reversión das perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades, que resultaron fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013.

Con esta finalidade, a devandita reversión integrarase, como mínimo, por partes iguais na base impoñible correspondente a cada un dos cinco primeiros períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016.

Nos casos en que se produza a reversión dun importe superior por aplicación do que se dispón nos apartados 1 e 2 da disposición transitoria décimo sexta da LIS , o saldo que reste por aplicación do que se dispón no apartado 3 da devandita disposición, integrarase, como mínimo, por partes iguais entre os restantes períodos impositivos.

Non obstante, no suposto en que se produza a transmisión dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades durante os referidos períodos impositivos, integraranse na base impoñible do período impositivo en que aquela prodúzase as cantidades pendentes de reverter, co límite da renda positiva derivada desa transmisión .

Formalización do modelo 200

Polo tanto, en aplicación do que se dispón neste apartado 3, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00333] e [00334] «Axustes por perdas por deterioración de valores representativos de participacións no capital ou fondos propios (DT 16ª 3 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • A entidade durante os cinco primeiros períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, deberá incluír no recadro [00333] de aumentos, a corrección fiscal calculada segundo as regras especiais establecidas no citado apartado 3.

  • No caso de alleamento da participación , o axuste que hai que declarar nos recadros [00333] e [00334], será a diferenza entre a reversión contable como maior resultado no alleamento da participación, e a reversión fiscal.