Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos

Os contribuíntes que apliquen a reserva de capitalización  terán dereito a unha redución na base impoñible do 10 por cento do importe do incremento dos seus fondos propios, sempre que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Que o importe do incremento dos fondos propios da entidade mantéñase durante un prazo de 5 anos desde o peche do período impositivo ao que corresponda esta redución, agás pola existencia de perdas contables na entidade.

  O importe do devandito incremento virá determinado pola diferenza positiva entre os fondos propios existentes ao peche do exercicio sen incluír os resultados do mesmo, e os fondos propios existentes ao inicio do mesmo, sen incluír os resultados do exercicio anterior, e sen ter en conta determinados conceptos.

  Non obstante, aos efectos de determinar o referido incremento, non se terán en conta como fondos propios ao inicio e ao final do período impositivo:

  1. As achegas dos socios.

  2. As ampliacións de capital ou fondos propios por compensación de créditos.

  3. As ampliacións de fondos propios por operacións con accións propias ou de reestruturación.

  4. As reservas de carácter legal ou estatutario.

  5. As reservas indispoñibles que se doten por aplicación do que se dispón no artigo 105 desta Lei e no artigo 27 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias.

  6. Os fondos propios que correspondan a unha emisión de instrumentos financeiros compostos.

  7. Os fondos propios que se correspondan con variacións en activos por imposto diferido derivadas dunha diminución ou aumento do tipo de gravame deste Imposto.

  Estas partidas tampouco se terán en conta para determinar o mantemento do incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte esixible.

  Para ter en conta:

  A reserva de capitalización dotada tera en contase aos efectos de determinar o incremento dos fondos propios e o mantemento de tal incremento, de acordo co sinalado no artigo 25.2 da LIS. Polo tanto, a reserva de capitalización dotada formará parte dos fondos propios existentes ao inicio e ao final do exercicio da mesma forma que o resto de partidas integrantes de tales fondos non excluídas para os efectos de determinar o seu incremento e posterior mantemento do mesmo.

 2. Que se dote unha reserva polo importe da redución , que deberá figurar no balance con absoluta separación e título apropiado e será indispoñible durante o prazo previsto no parágrafo anterior.

  Con esta finalidade, non se entenderá que se dispuxo da referida reserva, nos seguintes casos:

  1. Cando o socio ou accionista exerza o seu dereito a separarse da entidade.

  2. Cando a reserva se elimine, total ou parcialmente, como consecuencia de operacións ás que resulte de aplicación o réxime fiscal especial establecido no Capítulo VII do Título VII da LIS .

  3. Cando a entidade deba aplicar a referida reserva en virtude dunha obriga de carácter legal.

Data de contabilización da dotación da reserva de capitalización

Tendo en conta que só á finalización do período impositivo é posible coñecer o incremento de fondos propios que se realizase no devandito período, habendose polo tanto xerado un incremento nas reservas da entidade, o cumprimento formal relativo a rexistrar en balance unha reserva cualificada como indispoñible con absoluta separación e título separado entenderase cumprido sempre que a dotación formal da devandita reserva de capitalización prodúzase no prazo legalmente previsto na normativa mercantil para a aprobación das contas anuais do exercicio correspondente ao período impositivo en que se aplique a redución.

Exemplo:

Pregunta:

A sociedade «A» cuxo exercicio económico abarca desde 1 de xaneiro a 31 de decembro, experimentou durante o ano 2020 un incremento dos seus fondos propios e ten intención de aplicar no devandito exercicio o beneficio fiscal da reserva de capitalización. Aos efectos de cumprir cos requisitos mencionados no artigo 25 da LIS , própónse en que data debe contabilizar a dotación da reserva de capitalización, para poder aplicarse a redución do 10 por cento na base impoñible correspondente ao exercicio 2020.

Resposta:

A sociedade «A» poderá aplicarse a redución na base impoñible do período impositivo 2020 (sempre que o exercicio económico da entidade coincida co ano natural), na medida en que a 31 de decembro de 2020 producísese un incremento dos fondos propios con respecto aos existentes a 1 de xaneiro de 2020 nos termos definidos no artigo 25 da LIS , e producísese un incremento de reservas. Con independencia de que non estea formalmente rexistrada a reserva de capitalización, poderá aplicarse a redución prevista no artigo 25 da LIS na base impoñible do período impositivo 2020, dispondose do prazo previsto na norma mercantil para a aprobación das contas anuais do exercicio 2020 para reclasificar a reserva correspondente á reserva de capitalización, co obxecto de que a mesma figure no balance con absoluta separación e título apropiado, aínda que o devandito cumprimento formal se realice no balance das contas anuais do exercicio 2021 e non no de 2020. Esta reserva será indispoñible durante o prazo de 5 anos contado desde o 31 de decembro de 2020.