Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Renuncia ao réxime das entidades sen fins lucrativos

As entidades sen fins lucrativos que exercitasen a opción polo réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002 poderán renunciar á súa aplicación. A renuncia, segundo establécese no artigo 1.2 do Real decreto 1270/2003, producirá efectos a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á súa presentación, que deberá efectuarse con polo menos un mes de antelación ao inicio daquel mediante a correspondente declaración censual.

A ter en conta :

A renuncia ao réxime fiscal  do Título II da Lei 49/2002 farase efectiva marcando o recadro [135] da páxina 1 e os recadros [652] e [654] da páxina 6 do modelo 036.

Na declaración do Imposto sobre Sociedades, as entidades sen fins lucrativos que renunciasen á aplicación do devandito réxime, deixarán de marcar o recadro [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002» da páxina 1 do modelo 200, a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á presentación da declaración censual.

As entidades sen fins lucrativos que renuncien á aplicación do réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, aplicarán o réxime das entidades parcialmente exentas do artigo 9.3 da LIS regulado no Capítulo XIV do Título VII da LIS , que tamén están obrigadas a declarar pola totalidade das súas rendas, exentas e non exentas, agás cando cumpran os requisitos do artigo 124.3 da LIS , en cuxo caso non están obrigadas a declarar.

A ter en conta :

Cando estas entidades renuncien á aplicación do réxime fiscal establecido no Título II da Lei 49/2002, a partir do período impositivo que se inicie con posterioridade á presentación da declaración censual de renuncia, deberán marcar o recadro [00002] «Entidade parcialmente exenta» da páxina 1 do modelo 200,  en lugar do recadro [00001] «Entidade sen ánimo de lucro acollida réxime fiscal Título II Lei 49/2002».