Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importación de datos contables

A información relativa ao balance, á conta de perdas e ganancias, e ao estado de cambios no patrimonio neto pode cubrirse automaticamente, mediante a súa importación, evitando así a súa formalización manual.

A devandita importación dos estados contables poderá realizarse para as entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, entidades aseguradoras, institucións de investimento colectivo, sociedades de garantía recíproca, e as non sometidas a normativa específica.

A incorporación destes datos levarase a cabo mediante a importación dun ficheiro XML, o cal deberá axustarse a un esquema determinado cuxo deseño se encontra definido no ficheiro «mod2002019.xsd» que está dispoñible na páxina web da Axencia Tributaria para empresas desenvolvedoras.

Proceso de importación de datos contables

O proceso de importación só é aplicable ao crear unha declaración nova.

Unha vez seleccionados os caracteres da declaración (tipo de entidade e se é o caso, o estado de contas asociado á mesma), mostrarase unha xanela emerxente que permitirá seleccionar o ficheiro XML a importar:

Xanela emerxente para importar de forma manual ou a través de ficheiro os datos contables

Se se opta por non seleccionar un ficheiro, a inclusión dos datos será manual. Se pola contra selecciónase un ficheiro, o formulario de formalización procederá a realizar a importación dos datos de forma automática nos apartados correspondentes.

O ficheiro XML lese de forma secuencial e só se incorporarán datos á declaración se o ficheiro é correcto.

O proceso de importación pode xerar avisos ou erros, e en ambos os dous casos permite xerar un informe coas situacións anómalas atopadas:

  • Coas mensaxes de aviso proporciónase advertencias sobre o ficheiro XML, pero non se impide a importación dos datos.

  • Pola contra, se se encontrasen erros, non se incorporará ningún dato á declaración, pero procesarase por completo co fin de poder mostrar por pantalla a devandita erros ao usuario.