Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Presentación electrónica de declaracións a través de Internet

A presentación das declaracións do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español (modelo 200), debe realizarse obrigatoriamente por vía electrónica, nos termos establecidos na Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censuais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria.

A presentación electrónica das declaracións por Internet, pode realizarse ben a través da Sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria á que se pode acceder directamente a través do seguinte enderezo electrónico: https://sede.agenciatributaria.gob.es, ou ben desde a páxina da Axencia Tributaria en Internet: sede.agenciatributaria.es.

Os contribuíntes ou as sociedades representantes do grupo fiscal que se encontren acollidos ao sistema de conta corrente en materia tributaria deberán ter en conta o procedemento establecido na Orde do 22 de decembro de 1999, pola que se establece o procedemento para a presentación telemática das declaracións-liquidacións que xeren débedas ou créditos que deban anotarse na conta corrente en materia tributaria.

Para coñecer as particularidades da presentación electrónica das declaracións nos casos de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e / ou á Comunidade Foral de Navarra, consulte o Capítulo 13 deste Manual.

  1. Quen poden efectuar a presentación electrónica?
  2. Condicións xerais para a presentación electrónica
  3. Formalización da declaración mediante formulario Sociedades Web
  4. Como preséntase a declaración?