Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Quen poden efectuar a presentación electrónica?

A presentación electrónica por Internet do modelo 200 a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria pode ser efectuada:

  1. Polos contribuíntes do Imposto ou, se é o caso, os seus representantes legais.

  2. Polos representantes voluntarios dos obrigados tributarios con poderes ou facultades para presentar electronicamente en nome dos mesmos, declaracións e autoliquidacións ante a Axencia Tributaria ou representarlles ante esta, nos termos establecidos en cada momento pola Dirección Xeral da Axencia Tributaria.

  3. Polas persoas ou entidades que, segundo o previsto no artigo 92 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, ostenten a condición de colaboradores sociais na aplicación dos tributos e cumpran os requisitos e condicións que, para tal fin, estableza a normativa vixente en cada momento.