Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Como preséntase a declaración?

Unha vez realizada a declaración e obtido o ficheiro que hai que transmitir elaborado previamente mediante o formulario de axuda desenvolvida pola Axencia Tributaria (Sociedades Web) ou outro programa que xere un ficheiro co mesmo formato, deberase proceder da seguinte forma:

 1. O resultado da declaración é a ingresar e o pagamento non se realiza mediante domiciliación bancaria.

  O contribuínte ou se é o caso, o presentador deberá pórse en contacto coa Entidade colaboradora, xa sexa por vía electrónica (directa ou a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria) ou acudindo ás súas sucursais para realizar o pagamento da cota resultante.

  Unha vez realizado o ingreso, a Entidade colaboradora proporcionará ao obrigado tributario ou ao presentador o recibo-xustificante de pagamento a que se refire o artigo 3.3 da Orde EHA/2027/2007, do 28 de xuño, en que deberá figurar o Número de Referencia Completo (NRC) asignado pola entidade colaboradora ao ingreso realizado.

  Na mesma data en que se realizase o ingreso, o contribuínte ou, se é o caso, o presentador conectará coa Sede electrónica da Axencia Tributaria e procederá a:

  • Seleccionar o concepto fiscal e o tipo de declaración a transmitir.

  • Consignar o Número de Referencia Completo (NRC) asociado ao ingreso (agás nos casos en que non teña que ingresar a débeda por pertencer a un grupo fiscal).

   Non se requirirá a introdución do Número de Referencia Completa (NRC) cando o obrigado tributario encóntrese acollido ao sistema de conta corrente en materia tributaria, nin cando o pagamento se efectúe en formalización por órganos da Administración Xeral do Estado.

  • Seleccionar o certificado electrónico recoñecido e xerar a sinatura electrónica para poder transmitir á Axencia Tributaria a declaración.

   Se a  presentación da declaración é aceptada, a Axencia Tributaria devolveralle en pantalla os datos da declaración con resultado a ingresar validados cun código seguro de verificación de 16 caracteres, ademais da data e hora da presentación. O contribuínte ou presentador deberá conservar a declaración aceptada (modelo 200), así como o documento de ingreso (modelo 200 ou 206) debidamente validados co correspondente código seguro de verificación.

   Se a presentación fose rexeitada, mostrarase en pantalla a descrición dos erros detectados para que se proceda á súa emenda.

   Nos casos en que existan dificultades técnicas que impidan efectuar a transmisión electrónica na mesma data do ingreso, esta poderá realizarse ata o cuarto día natural seguinte ao do ingreso, sen que iso supoña unha alteración dos prazos de declaración e ingreso previsto regulamentariamente.

 2. O resultado da declaración é a ingresar e o pagamento realízase mediante domiciliación bancaria.

  O contribuínte, ou se é o caso, o presentador deberá conectar coa Sede electrónica da Axencia Tributaria e acceder ao trámite de presentación correspondente á autoliquidación que desexa transmitir.

  Para transmitir a declaración con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria, non cumprirá que o contribuínte se poña en contacto coa Entidade colaboradora para xerar un Número de Referencia Completo (NRC).

  O contribuínte deberá consignar na declaración a orde de domiciliación e introducirá o Código Internacional de Conta Bancaria (IBAN) da conta en que se domicilie o pagamento, que deberá reunir os requisitos establecidos no artigo 2 da Orde EHA/1658/2009, do 12 de xuño, pola que se establecen o procedemento e as condicións para a domiciliación do pagamento de determinadas débedas cuxa xestión ten atribuída a Axencia Estatal de Administración Tributaria.

  En todo caso, a orde de domiciliación deberá referirse ao importe total que resulte a ingresar da autoliquidación cuxa presentación electrónica se está efectuando.

  A continuación, o contribuínte procederá a transmitir a declaración segundo o procedemento recollido na letra anterior, utilizando o seu propio certificado electrónico.

  Se o presentador é colaborador social debidamente autorizado, cumprirá realizar a presentación utilizando o seu propio certificado electrónico recoñecido.

  Se a declaración con orde de domiciliación é aceptada, a Axencia Tributaria, devolverá en pantalla os datos da mesma e a codificación da conta de domiciliación validada cun código seguro de verificación, ademais da data e hora da presentación.

  O contribuínte ou o presentador deberán conservar a declaración aceptada e validada co mencionado código electrónico.

  Se a presentación fóra rexeitada, mostrarase en pantalla a descrición dos erros detectados co fin de que se poida levar a cabo a posterior emenda dos mesmos, ou repetindo a presentación se o erro se orixinase por outras causas.

 3. O resultado da declaración é a ingresar, con solicitude de adiamento ou fraccionamento, ou con solicitude de compensación ou con recoñecemento de débeda, ou con solicitude de pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

  O procedemento de presentación electrónica da declaración será o mesmo que o exposto nas letras anteriores, coa particularidade de que, unha vez finalizada a mesma, o presentador obterá ademais do código seguro de verificación, unha clave de liquidación de dezasete caracteres coa que poder solicitar o adiamento ou fraccionamento, ou a compensación da débeda, así como o pagamento da débeda mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español. A devandita solicitude poderá realizarse ben no mesmo momento en que se obtén a clave a través da correspondente ligazón habilitada para ese fin, ou nun momento posterior accedendo á Sede electrónica da Axencia Tributaria en Internet, enderezo electrónico «https://sede.agenciatributaria.gob.es» a través da opción «Procedementos, Servizos e Trámites (Información e Rexistro)/Recadación».

  Nos casos de declaracións con resultado a ingresar en que o contribuínte pretenda realizar un ingreso parcial da débeda total e ao mesmo tempo realizar unha solicitude de adiamento, fraccionamento ou compensación da parte restante da débeda, ou unha solicitude de pagamento da devandita parte mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español, deberá obter o Número de Referencia Completo (NRC) da forma en que se indica na letra a) anterior prevista para o caso en que o resultado da declaración é a ingresar, e o pagamento non se realiza mediante domiciliación bancaria.

 4. O resultado da declaración é a devolver (tanto con solicitude de devolución como con renuncia á mesma), a compensar ou negativas.

  O procedemento para a presentación destas declaracións é idéntico ao anteriormente indicado para as declaracións con ingreso, coa excepción de que non cumprirá realizar a fase de comunicación coa Entidade colaboradora para efectuar o ingreso e obter o Número de Referencia Completo (NRC) asociado ao mesmo, nin a domiciliación do pagamento da débeda na correspondente Entidade colaboradora.