Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

 • Recadro [00029] «Réxime especial Canarias».

  Todas as entidades que apliquen o réxime especial do ZEC deben marcar en primeiro lugar este recadro. Posteriormente, deberán marcar unha dos recadros que se explican a continuación.

 • Recadro [00015] «Entidade ZEC (sen consolidación fiscal)»

  Marcarán este recadro as entidades que apliquen o réxime especial do ZEC e que non forman parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS.

 • Recadro [00079] «Entidades ZEC en consolidación fiscal»

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, as sucursais do ZEC de entidades con residencia fiscal en España que aplican o tipo de gravame especial do 4 por cento previsto para esta Zona, poden formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da LIS .

  Este recadro permite identificar a estas entidades que deben presentar dous modelos 200:

  • Un modelo 200, en que marcarán o recadro [00079] e en que declararán a parte de base impoñible á que se vai a aplicar o tipo de gravame especial do ZEC.

   Esta declaración deberá cubrirse, unicamente, con datos relativos á sucursal do ZEC de entidades con residencia fiscal en España, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación.

  • Outro modelo 200, en que se declarará a parte de base impoñible que non tributa ao tipo de gravame especial e que vai aplicar o réxime de consolidación fiscal.

   Neste modelo 200 non se deberá marcar o recadro [00079], pero si os recadros [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» e [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal», segundo sexa o caso.

   Esta declaración deberá cubrirse, unicamente, con datos relativos á entidade que forma parte dun grupo fiscal e que non son atribuíbles á sucursal do ZEC, é dicir, deberán incorporarse os datos relativos á base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación da parte que aplicará o réxime de consolidación fiscal.