Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00047 Entidades sometidas a normativa foral

Marcarán este recadro as entidades que marcasen o recadro [00028] «Tribut. conxunto Estado/Diput. Cdad. Forais» e que lles sexa de aplicación a correspondente normativa foral do Imposto sobre Sociedades de acordo co previsto no Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio, ou no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro.

O desenvolvemento do réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra encóntrase no Capítulo 13 deste Manual práctico.