Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00071 Tipo gravame reducido para entidades de nova creación (art. 29.1 LIS)

Deberán marcar este recadro as entidades de nova creación constituídas a partir do 1 de xaneiro de 2015, que realicen actividades económicas e tributen no primeiro período impositivo en que a base impoñible resulte positiva e no seguinte ao tipo do 15 por cento, nos termos establecidos no artigo 29.1 da LIS.