Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Métodos de determinación

A base impoñible determinarase polos seguintes métodos:

 • Estimación directa

  A base impoñible calcúlase corrixindo, mediante a aplicación dos preceptos establecidos na Lei do Imposto sobre Sociedades, o resultado contable determinado de acordo coas normas previstas no Código de Comercio, nas demais leis relativas á devandita determinación e nas disposicións que se diten en desenvolvemento das citadas normas.

 • Estimación obxectiva

  A base impoñible poderase determinar total ou parcialmente mediante a aplicación dos signos, índices ou módulos aos sectores de actividade que determine a Lei do Imposto sobre Sociedades.

  Este método aplícase ás entidades que se acollan ao réxime especial das entidades navieiras en función da tonelaxe regulada no Capítulo XVI do Título VII da LIS (consulte Capítulo 10 deste Manual Práctico).

 • Estimación indirecta

  A aplicación deste método é subsidiaria, e só poderá utilizarse nos termos establecidos polo artigo 53 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria.