Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Outras provisións non deducibles fiscalmente non afectadas polo artigo 11.12 LIS

1. Provisións dos artigos 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 da LIS

O artigo 14.2 da LIS establece que non serán deducibles os gastos relativos a retribucións a longo prazo ao persoal mediante sistemas de achega definida ou prestación definida.

Non obstante, si serán deducibles as contribucións para a cobertura de continxencias análogas ás dos plans de pensións e as contribucións efectuadas polas empresas promotoras previstas na Directiva 2003/41/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 3 de xuño de 2003, sempre que cumpran os requisitos previstos no artigo 14.2 da LIS .

Así mesmo, o artigo 14.3 da LIS establece a non deducibilidade doutros gastos asociados a provisións :

  1. Os derivados de obrigas implícitas ou tácitas.

  2. Os concernentes aos custos de cumprimento de contratos que excedan aos beneficios económicos que se esperan recibir dos mesmos.

  3. Os derivados de reestruturacións, agás se se refiren a obrigas legais ou contractuais e non meramente tácitas.

  4. Os relativos ao risco de devolucións de vendas.

  5. Os de persoal que se correspondan con pagamentos baseados en instrumentos de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución aos empregados, e satisfáganse en efectivo.

Por último, o artigo 14.4 da LIS establece a deducibilidade dos gastos correspondentes a actuacións ambientais, sempre que se correspondan cun plan formulado polo contribuínte e aceptado pola Administración tributaria.

Non obstante, segundo o que se dispón no artigo 14.5 da LIS , estes gastos non deducibles, ben porque así establéceo a normativa. ou ben porque non cumpriron cos requisitos esixidos na norma, serán deducibles no período impositivo en que aplíquese a provisión ou destínese o gasto á súa finalidade.

Formalización do modelo 200

A diferenza entre o criterio contable e o criterio fiscal sobre a deducibilidade dos gastos mencionados neste apartado, dá lugar á realización dos seguintes axustes nos recadros [00337] e [00338] «Outras provisións non deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) non afectadas polo art. 11.12 LIS» da páxina 12 do modelo 200:

  • No período impositivo en que se contabilicen os gastos fiscalmente non deducibles, o contribuínte deberá incluír o seu importe no recadro [00337] de aumentos ao resultado da conta de perdas e ganancias.

  • E no período impositivo en que a provisión aplíquese ou o gasto destínese á súa finalidade, o contribuínte deberá incluír no recadro [00338] de diminucións, o importe correspondente aos devanditos gastos.

2. Provisións do artigo 14.7 da LIS

O artigo 14.7 da LIS establece que os gastos relativos ás provisións técnicas realizadas polas entidades aseguradoras, serán deducibles ata o importe das contías mínimas establecidas polas normas aplicables. Con ese mesmo límite, o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización será deducible na determinación da base impoñible, aínda cando non se integrase na conta de perdas e ganancias. Calquera aplicación da devandita reserva integrarase na base impoñible do período impositivo en que se produza.

Formalización do modelo 200

En aplicación deste precepto, deberase consignar no recadro [00337] o importe dos gastos relativos ás provisións técnicas realizadas polas entidades aseguradoras, así como o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización, que excedan do límite das contías mínimas establecidas polas normas aplicables. Así mesmo, no período impositivo en que as entidades aseguradoras apliquen a devandita reserva, deberán consignar o seu importe no recadro [00338].

No caso de que o importe da dotación no exercicio á reserva de estabilización non se integrase na conta de perdas e ganancias, será deducible co límite mencionado, polo que deberá consignarse no recadro [00338] o importe da dotación ata o límite. No período impositivo en que se produza a aplicación da devandita reserva, deberá consignarse ese importe no recadro [00337].

Lembre:

Nos recadros [00335] e [00336] «Gastos e provisións por pensións non afectados polo art. 11.12 LIS (arts. 14.1, 14.6 e 14.8 LIS)», só débese consignar os importes relativos aos devanditos gastos que non estean afectados polo límite establecido no artigo 11.12 da LIS .

Se estivesen afectados polo devandito límite, o seu importe consignaríase nos recadros [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 e DT 33ª.1 LIS».

3. Provisións do artigo 14.9 da LIS

O artigo 14.9 da LIS establece que os gastos inherentes aos riscos derivados de garantías de reparación e revisión, serán deducibles ata o importe necesario para determinar un saldo da provisión non superior ao resultado de aplicar ás vendas con garantías vivas á conclusión do período impositivo a porcentaxe determinada pola proporción en que se achasen os gastos realizados para facer fronte ás garantías habidas no período impositivo e nos dous anteriores en relación ás vendas con garantías realizadas nos devanditos períodos impositivos.

O que se dispón no parágrafo anterior tamén se aplicará ás dotacións para a cobertura de gastos accesorios por devolucións de vendas.

Formalización do modelo 200

Polo tanto, os contribuíntes deberán realizar un axuste positivo no recadro [00337] polo importe deses gastos que non resultan deducibles por exceder do importe establecido no devandito precepto.

Lembre:

Nos recadros [00337] e [00338] «Outras provisións non deducibles fiscalmente (art. 14 LIS) non afectadas polo art. 11.12 LIS», só débese consignar os importes relativos aos devanditos gastos que non estean afectados polo límite establecido no artigo 11.12 da LIS .

Se estivesen afectados polo devandito límite, o seu importe consignaríase nos recadros [00415] e [00211] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (arts. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 e DT 33ª.1 LIS».