Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Asimetrías híbridas

O Real Decreto-lei 4/2021, do 9 de marzo, polo que se modifican a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado mediante Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, en relación coas asimetrías híbridas, introduce con efecto para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 e que non concluísen á entrada en vigor deste Real Decreto-lei (11 de marzo de 2021), un novo artigo 15 bis na LIS, coa conseguinte derrogación do artigo 15 j) da LIS , e engade os apartados 6 e 7 ao artigo 18 do Texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes,  co obxecto de traspor a Directiva (UE ) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, na redacción dada pola Directiva (UE) 2017/952 do Consello, do 29 de maio de 2017, no relativo ás asimetrías híbridas que teñen lugar entre España e outros Estados Membros e entre España e terceiros países ou territorios.

Pode consultar no Capítulo 5 deste Manual os axustes ao resultado contable a realizar na páxina 12 do modelo 200 como consecuencia da aplicación da nova normativa relativa ás asimetrías híbridas.