Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración dos créditos para a cobertura das posibles insolvencias

Regulación: Artigo 104 LIS

As entidades no período impositivo en que cumpran as condicións do artigo 101 da LIS para ser empresas de reducida dimensión, poderán deducir as perdas por deterioración dos créditos para a cobertura do risco derivado das posibles insolvencias ata o límite do 1 por cento sobre os debedores existentes á conclusión do período impositivo.

Para estes efectos:

  • A entidade debe ter a condición de empresa de reducida dimensión no período impositivo en que sexa deducible a perda.

  • O importe da dotación non poderá exceder do 1 por cento do saldo dos debedores existentes á conclusión do período impositivo.

    No devandito saldo non se incluirán os debedores sobre os que se recoñecese a perda por deterioración dos créditos por insolvencias establecidas no artigo 13.1 da LIS , nin aqueloutros cuxas perdas por deterioración non teñan o carácter de deducibles segundo o que se dispón no devandito artigo.

  • O saldo da dotación efectuada por este método ao peche do período impositivo non poderá exceder do 1 por cento dos citados debedores existentes á conclusión do mesmo.

Nos períodos impositivos en que deixen de cumprir as condicións do artigo 101 da LIS para ser consideradas entidades de reducida dimensión, as perdas efectuadas nestes períodos impositivos por deterioración dos créditos para a cobertura do risco derivado das posibles insolvencias dos debedores, non serán deducibles ata o importe do saldo da perda por deterioración cando a entidade tiña a consideración de empresa de reducida dimensión.

Novidade:

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien no ano 2020 e no ano 2021, o Real Decreto-lei 35/2020, do 22 de decembro, de medidas urxentes de apoio ao sector turístico, a hostalaría e o comercio e en materia tributaria, establece no seu artigo 14 que os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que cumpran as condicións do artigo 101 da LIS para ser consideradas empresas de reducida dimensión, poderán deducir, nos devanditos períodos, as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores cando transcorresen tres meses desde o vencemento da obriga a que se refire a letra a) do artigo 13.1 da LIS .

Desta forma, para as empresas de reducida dimensión redúcese nos devanditos períodos o prazo establecido para poder deducir as perdas por deterioración dos créditos derivadas das posibles insolvencias de debedores, pasando de 6 meses a 3 meses, o tempo que se esixe que transcorrese entre o vencemento da obriga e a devindicación do imposto.