Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pagamento da débeda tributaria en entidades colaboradoras

Regulación: Artigo 125.1 LIS

Os contribuíntes, ao tempo de presentar a súa declaración, deberán determinar a débeda correspondente e ingresara no lugar e na forma determinada polo ministro de Facenda e Administracións Públicas.

O pagamento da débeda tributaria a favor do Tesouro Público poderase realizar en efectivo, mediante cargo ou cargo en conta ou mediante domiciliación bancaria en calquera das entidades de depósito que actuen como colaboradoras na xestión recadadora (bancos, caixas de aforro ou cooperativas de crédito), sitas en territorio español.

Pagamento da débeda tributaria con domiciliación bancaria

Os contribuíntes ou as entidades representantes do grupo fiscal cuxo período impositivo coincida co ano natural, poderán realizar o ingreso da débeda tributaria mediante domiciliación bancaria na entidade colaboradora sita en territorio español en que se encontre aberta ao seu nome a conta en que se domicilia o pagamento.

 • Prazo de domiciliación bancaria

  Nos casos en que o período impositivo finalizase o 31 de decembro de 2020, os contribuíntes poderán realizar a domiciliación bancaria entre os días 1 e 21 de xullo de 2021, ambos os dous incluídos.

  Para ter en conta:

  Cando o último día do prazo para a presentación da declaración do Imposto sobre Sociedades, de acordo co establecido pola súa normativa reguladora, sexa inhábil, o prazo de domiciliación bancaria ampliarase o mesmo número de días que resulte ampliado o prazo de presentación da devandita declaración.

 • Procedemento de domiciliación bancaria

  A Axencia Tributaria comunicará as ordes de domiciliación bancaria do contribuínte ou da entidade representante ou entidade cabeza de grupo ás diferentes Entidades colaboradoras, as cales procederán a cargar en conta o importe domiciliado o último día do prazo de ingreso en período voluntario e a aboaro na conta restrinxida de colaboración na recadación dos tributos.

  Unha vez efectuado o cargo da domiciliación, a Entidade colaboradora remitirá ao obrigado tributario o xustificante do ingreso realizado, que servirá como documento acreditativo do ingreso efectuado no Tesouro Público.

  As persoas ou entidades que ostenten a condición de colaboradores sociais, poderán dar traslado por vía electrónica das ordes de domiciliación que previamente comunicásenlles os contribuíntes en cuxo nome actúan.

  Os contribuíntes poderán rectificar ou revogar as ordes de domiciliación previamente transmitidas ao presentar electronicamente autoliquidacións con resultado a ingresar. Así mesmo, os obrigados tributarios poderán rehabilitar ordes de domiciliación previamente revogadas por eles.

  En todo caso, os pagamentos entenderanse realizados na data de cargo en conta das domiciliacións, considerandose xustificante do ingreso realizado o que para tal fin expida a entidade de crédito onde se domiciliase o pagamento.