Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Retencións por rendementos do capital mobiliario

Os contribuíntes deberán consignar nos recadros [01785] e [01786] «Retencións por rendementos do capital mobiliario» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • No recadro [01785] deberase consignar o importe das retencións practicadas ao contribuínte no período obxecto de declaración sobre os rendementos de capital mobiliaria obtidos pola participación en fondos propios de entidades ou pola cesión a terceiros de capitais propias, derivados de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez, así como sobre outros rendementos de capital mobiliaria como os derivados da propiedade intelectual.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán neste recadro [01785], se é o caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • O recadro [01786] será cumprimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas. Neste recadro consignarase o importe das retencións practicadas sobre os rendementos de capital mobiliaria referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.