Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Axustes derivados da aplicación do réxime especial (páxina 13 do modelo 200)

1. Agrupacións de interese económico (recadros 00375 e 00376)

Cando a entidade declarante ostente os dereitos económicos inherentes á calidade de socio residente en territorio español ou non residente con establecemento permanente no mesmo, dunha agrupación de interese económico española ou dunha agrupación europea de interese económico que apliquen o réxime fiscal especial, deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [00375] e [00376] «Agrupación de interese económico (Capítulo II do Título VII LIS da páxina 13 do modelo 200:

 • Nos recadros [00375] e [00376] deberase consignar as correccións que procedan polas bases impoñibles positivas ou negativas que lle fosen imputadas ou, tratandose de agrupacións de interese económico europeas non residentes en territorio español, polos beneficios ou perdas que, aplicando as regras previstas no artigo 44 da LIS , deban integrar na base impoñible.

 • No recadro [00376] de diminucións incluiranse os gastos financeiros netos que, segundo o artigo 43.1.b) da LIS , imputásenlles aos seus socios os devanditos agrupacións no período impositivo.

 • Igualmente, no recadro [00376] de diminucións incluirase o importe dos dividendos e participacións en beneficios obtidos e contabilizados no período impositivo obxecto de declaración, sempre que procedan de períodos impositivos en que a entidade que reparte os dividendos ou beneficios achásese nalgún deste réxime especial e correspondan a socios ou membros que deban soportar a imputación da base impoñible.

Para ter en conta:

Estas agrupacións tamén poden imputar aos socios a reserva de capitalización que non aplicasen no período impositivo. A devandita redución non se incluirá no recadro [00376], senón que se deberá incluír no recadro [01032] «Reserva de capitalización» da páxina 13 do modelo 200.

2. Unión temporal de empresas, axustes do artigo 45 da LIS (recadros 01320 e 01321)

O artigo 45.1 da LIS establece que as unións temporais de empresas que apliquen o réxime especial, así como as súas empresas membros, tributarán de acordo co que se establece no artigo 43 desta Lei, agás en relación coa regra de valoración establecida no segundo parágrafo do apartado 4 do citado artigo.

Con esta finalidade, cando a entidade declarante ostente os dereitos económicos inherentes á calidade de socio dunha unión temporal de empresas, sometida ao réxime especial, consignará nos recadros [01320] e [01321] «Unión temporal de empresas, axustes do art. 45.1 LIS» da páxina 13 do modelo 200, todos os axustes que correspondan polas imputacións do artigo 43 da LIS , cando as mesmas lévense a cabo na data de finalización do período impositivo da UTE:

 • Nos recadros [01320] e [01321] deberase consignar as correccións que procedan polas bases impoñibles positivas ou negativas que lle fosen imputadas polos beneficios ou perdas que deban integrar na base impoñible.

 • No recadro [01321] de diminucións incluiranse os gastos financeiros netos que, segundo o artigo 43.1.b) da LIS , imputásenlles aos seus socios os devanditos agrupacións no período impositivo.

 • Igualmente, no recadro [01321] de diminucións incluirase o importe dos dividendos e participacións en beneficios obtidos e contabilizados no período impositivo obxecto de declaración, sempre que procedan de períodos impositivos en que a entidade que reparte os dividendos ou beneficios achásese nalgún deste réxime especial e correspondan a socios ou membros que deban soportar a imputación da base impoñible.

Para ter en conta:

Nestes recadros [01320] e [01321] consignaranse todos os axustes que correspondan polas imputacións que realice a UTE en aplicación do artigo 43 da LIS , sempre que as devanditas imputacións se leven a cabo á data de finalización do período impositivo. Se as imputacións da UTE realízanse no seguinte período impositivo conforme ao que se establece no artigo 46.2 da LIS , os axustes que correspondan polas devanditas imputacións consignaranse nos recadros [01018] e [01019] «Unión temporal de empresas, axustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)».

As unións temporais de empresas tamén poden imputar aos socios a reserva de capitalización que non aplicasen no período impositivo. A devandita redución non se incluirá no recadro [01321], senón que se deberá incluír no recadro [01032] «Reserva de capitalización» da páxina 13 do modelo 200.

3. Unión temporal de empresas axustes por rendas exentas de UTE que opera no estranxeiro (recadros 00184 e 00544)

Os socios ou empresas membros da UTE deberán realizar as seguintes correccións nos recadros [00184] e [00544] «Unión temporal de empresas, axustes por rendas exentas de UTE que opera no estranxeiro (art. 45.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

 • O artigo 45.2 da LIS que establece que as empresas membros dunha unión temporal de empresas que opere no estranxeiro, poderán acollerse polas rendas procedentes do estranxeiro á exención prevista no artigo 22 ou á dedución por dobre imposición prevista no artigo 31 desta Lei, sempre que se cumpran os requisitos alí establecidos.

  Con esta finalidade, os socios ou empresas membros de unións temporais de empresas que operen no estranxeiro consignarán nos recadros [00184] e [00544], os axustes que procedan pola obtención das devanditas rendas obtidas no estranxeiro, acollidas á exención do artigo 22 da LIS ou á dedución por dobre imposición prevista no artigo 31 da LIS .

 • O apartado 6 da disposición transitoria décimo sexta da LIS establece que no caso dunha unión temporal de empresas que, habendose acollido ao réxime de exención prevista no artigo 50 do   RDLeg. 4/2004, segundo redacción vixente para períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, obtivese rendas negativas netas no estranxeiro que se integrasen na base impoñible das entidades membros en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, cando en sucesivos exercicios a unión temporal obteña rendas positivas, as empresas membros integrarán na súa base impoñible, con carácter positivo, a renda negativa previamente imputada, co límite do importe das devanditas rendas positivas.

  Polo tanto, en virtude do anterior, cando a UTE obteña rendas positivas en sucesivos períodos, os socios ou empresas membros deberán realizar un axuste positivo no recadro [00184] de aumentos, polo importe da renda negativa previamente imputada, co límite do importe das devanditas rendas positivas.

4. Axustes por rendas exentas por participar no estranxeiro en fórmulas de colaboración análoga ás UTE (recadros 01022 e 01023)

A regulación prevista no apartado 6 da disposición transitoria décimo sexta da LIS e no artigo 45.2 da LIS , aplícase nos mesmos termos establecidos no apartado anterior, ás entidades que participen en obras, servizos ou subministracións que realicen ou presten no estranxeiro mediante fórmulas de colaboración análoga ás unións temporais, polo que os seus socios ou empresas membros deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [01022] e [01023] «Unión temporal de empresas, axustes por participar no estranxeiro en fórmulas de colaboración análoga ás UTES (art. 45.2 LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

 • En aplicación do disposto o apartado 6 da disposición transitoria décimo sexta da LIS , deberase realizar un axuste positivo no recadro [01022] de aumentos, polo importe da renda negativa previamente imputada, co límite do importe das devanditas rendas positivas.

 • Segundo o que se dispón no artigo 45.2 da LIS , nos recadros [01022] e [01023] consignaranse os axustes que procedan pola obtención de rendas obtidas no estranxeiro que se acollan á exención do artigo 22 da LIS ou á dedución por dobre imposición prevista no artigo 31 desta Lei.

5. Unión temporal de empresas, axustes pola aplicación dos criterios de imputación temporal (recadros 01018 e 01019)

En virtude do que se dispón no artigo 46.2 da LIS , se as imputacións que realiza a UTE aos seus socios en aplicación do artigo 43 da LIS , lévanse a cabo no seguinte período impositivo ao de finalización do período impositivo da UTE , deberase consignar nos recadros [01018] e [01019] «Unión temporal de empresas, axustes por criterios de imputación temporal (art. 46.2 LIS)» todos os axustes que correspondan ás devanditas imputacións.

Igualmente, incluirase nos recadros [01018] e [01019] o axuste para os efectos de anular o importe incorporado no seu resultado contable da entidade membro procedente da súa participación na UTE , aínda que o mesmo realícese nun período impositivo distinto ao de integración na súa declaración das imputacións que lle correspondan.