Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Relación de administradores

Este apartado debe ser cumprimentado por todas as entidades declarantes. Nel , relacionaranse as persoas físicas ou xurídicas que á data de presentación da declaración ostenten cargo de conselleiro, xestor, director, administrador xeral e outro análogos que supoñan o enderezo, administración ou control da entidade, cumprimentado todas as columnas, agás as relativas a  «RPTE.», Domicilio fiscal» e «Código Provincial».

Na columna «F/J», consignarase «F» se é unha persoa física, ou «J» se se trata dunha persoa xurídica.

As columnas relativas a «RPTE.», «Domicilio fiscal» e «Código Provincial» serán cumprimentadas exclusivamente polos contribuíntes do Imposto sobre a Renda de Non Residentes, é dicir, aqueles que marquen na páxina 1 do modelo 200, o recadro [00021] relativa a establecementos permanentes ou o recadro [00046] relativa a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español. Nas devanditas columnas deberase consignar a identificación e o domicilio da persoa física ou xurídica residente en España que ostente a representación do contribuínte polo Imposto sobre a Renda de non Residentes, debendo, ademais, consignar unha X na columna «RPTE.» (en relación aos contribuíntes do Imposto sobre a  Renda de Non Residentes, consulte o Capítulo 15 deste Manual).

Para ter en conta:

Nos supostos de entidades sen fins lucrativos (asociacións, federacións, confederacións, etc.), na relación de administradores farase constar os datos identificativos dos presidentes, vicepresidentes e demais membros que compoñan a xunta directiva, consello de dirección ou órgano equivalente que teña encomendada o enderezo da institución.

Cando o número dos membros do órgano de dirección fose superior ao número de recadros previstos no modelo de declaración, consignaranse os datos identificativos do presidente da entidade e dos vicepresidentes ou outros membros directamente responsables da elaboración da declaración do Imposto, e na última liña do apartado correspondente do modelo sinalarase o número total do resto de membros que compoñen o órgano de dirección (será suficiente facer constar a expresión "e outros X membros" ou outra similar).