Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 15. Imposto sobre a renda de non residentes

  1. Introdución
  2. Definición de establecemento permanente
  3. Rendas imputables aos establecementos permanentes
  4. Base impoñible
  5. Cuantificación da débeda tributaria
  6. Período impositivo e devindicación
  7. Presentación da declaración
  8. Outras obrigas dos establecementos permanentes
  9. Declaración doutros establecementos permanentes
  10. Entidades en atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español