Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Base impoñible

Regulación: Artigo 18 TRLIRNR

A base impoñible do establecemento permanente determinarase de acordo coas disposicións do réxime xeral da Lei do Imposto sobre Sociedades, tendo en conta a existencia de peculiaridades na formación da base impoñible inherente ao Imposto sobre a Renda de non Residentes. Ao establecemento permanente élle de aplicación o réxime de compensación de bases impoñibles negativas.

Entre as especialidades que os establecementos permanentes deben ter en conta para determinar a base impoñible cabe sinalar, basicamente, as seguintes:

  1. Integración na base impoñible da diferenza entre o valor normal de mercado e o valor contable dos elementos patrimoniais afectos a un establecemento permanente situado en territorio español que cesa na súa actividade ou que transfire os elementos patrimoniais afectos o estranxeiro.

  2. Aplicación das normas de vinculación para as operacións realizadas polo establecemento permanente coa casa central, con outros establecementos permanentes da mesma casa central ou con outras persoas ou entidades vinculadas á casa central ou os seus establecementos permanentes, xa estean situados en territorio español ou no estranxeiro.

    En relación á consideración de operacións vinculadas debe terse en conta, ademais, o que se establece no artigo 18.2 da LIS, así como no artigo 15.2 do TRLIRNR .

  3. Deducibilidade da parte dos gastos de enderezo e xerais de administración imputada pola casa central ao establecemento permanente, sempre que teñan reflexo nos estados contables do establecemento permanente e impútense de maneira continuada e racional. Para a determinación destes gastos está previsto que os contribuíntes poidan solicitar á Administración tributaria que determine a valoración da parte dos gastos de enderezo e xerais de administración que resulten deducibles, conforme ao que se dispón no artigo 18.9 da LIS .

  4. Non serán imputables en ningún caso, as cantidades correspondentes ao custo dos capitais propios da entidade afectos, directa ou indirectamente, ao establecemento permanente.

Para ter en conta:

A Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes establece regras específicas de determinación da base impoñible para os supostos en que as operacións realizadas en España por un establecemento permanente non pechen un ciclo mercantil (artigo 18.3 do TRLIRNR), ou en que a actividade do establecemento permanente en España consista en obras de construción, instalación ou montaxe cuxa duración exceda de seis meses (artigo 18.4 do TRLIRNR).