Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Declaración doutros establecementos permanentes

Os contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas en España mediante máis dun establecemento permanente, deberán facer constar na súa declaración o importe neto da cifra de negocios do conxunto de establecementos permanentes da mesma persoa física ou entidade titular no recadro [00988] «Importe neto cifra de negocios do conxunto de establecementos permanentes da mesma persoa física ou entidade titular» do apartado «Non residente con máis dun establecemento permanente» da páxina 21 do modelo 200 (neste sentido, véxase o Capítulo  2 deste Manual).

Cando o titular sexa unha persoa física deberá cubrirse, así mesmo, no recadro correspondente o apartado mencionado no parágrafo anterior, o número de establecementos permanentes a través de que opera.

Cando o titular sexa unha entidade, deberá consignarse o número de identificación fiscal (NIF) de todos os establecementos permanentes situados en territorio español (agás o que corresponda ao establecemento ao que se refire a declaración).

Se o número de recadros que aparecen na folla fosen insuficiente, anexaranse cantas copias do mesmo sexan necesarias.