Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Presentación da declaración

Regulación: Artigo 21 TRLIRNR

Os contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas mediante establecemento permanente, que poden ser persoas físicas ou persoas xurídicas, están obrigados a presentar declaración no prazo de vinte e cinco días naturais seguintes aos seis meses posteriores á conclusión do período impositivo.

Nos supostos de conclusión do período impositivo polas causas reguladas no artigo 20.2 do TRLIRNR , o prazo de presentación será nos vinte primeiros días naturais dos meses de abril, xullo, outubro e xaneiro, atendendo ao trimestre en que se produza o feito recollido en tales supostos.

Para a presentación da declaración, os establecementos permanentes utilizarán en todo caso o modelo 200 de declaración, recollido no anexo deste Manual.

Deberán presentar tamén este modelo 200, as persoas físicas contribuíntes do Imposto sobre a Renda de non Residentes que obteñan rendas en España mediante establecemento permanente.

Non obstante, os contribuíntes cuxo prazo de declaración iniciásese con anterioridade á entrada en vigor da Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño, pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes) para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2020, deberán presentar a declaración dentro dos 25 días naturais seguintes á entrada en vigor da citada Orde, non sendo que opten por presentar a declaración utilizando os modelos contidos na Orde HAC/565/2020, do 12 de xuño, que aprobou os modelos de declaración aplicables aos períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019, en cuxo caso o prazo de presentación será o xeral exposto no primeiro parágrafo deste apartado, ou dun mes a partir da data en que se produza a conclusión do período impositivo polas causas reguladas no artigo 20.2 do TRLIRNR .

Non se utilizará o modelo 200 nos seguintes casos:

  1. Na declaración do gravame complementario, que debe realizarse no modelo 210, aprobado pola Orde EHA/3316/2010, do 17 de decembro (BOE do 23).

  2. Nos supostos de establecementos permanentes cuxa actividade en territorio español consista en obras de construción, instalación ou montaxe cuxa duración exceda de seis meses, actividades ou explotacións económicas de tempada ou estacionais, ou actividades de explotación de recursos naturais, que se utilizará o modelo 210. Non obstante, se o contribuínte opta pola aplicación do réxime xeral dos establecementos permanentes desenvolvido neste capítulo, deberá utilizar o modelo 200 ou o modelo mencionado.

Formalización do modelo 200

Dadas as peculiaridades destes contribuíntes, na formalización do modelo 200 existen unha serie de especialidades:

  • Existencia dun espazo reservado para a sinatura do declarante ou do representante dos establecementos permanentes na páxina 1 do modelo 200.

  • Utilización do recadro [00021] «Establecemento permanente» previsto na páxina 1 do modelo 200.

  • Consignación no apartado A da páxina 2 do modelo 200 dos datos identificativos e o domicilio fiscal da persoa física ou xurídica con residencia en España que ostente a representación do establecemento permanente.

  • Utilización do modelo 206 como documento de ingreso ou devolución. Este modelo recóllese no anexo deste Manual.

    As cuestións relativas a lugar de presentación da declaración, documentación anexa, onde ingrésase, como devólvese e renuncia á devolución son as comentadas no Capítulo 1 deste Manual.

  • Os establecementos permanentes deberán acompañar o modelo de declaración, se é o caso, a memoria informativa a que se refire o artigo 18.1.b) do TRLIRNR , do xeito que se indica no Capítulo 1 deste Manual.