Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cuantificación da débeda tributaria

Regulación: Artigo 19 TRLIRNR

Para os períodos impositivos iniciados dentro do ano 2020, o tipo de gravame aplicable á base impoñible será do 25 por cento, agás en actividades de investigación e explotación de hidrocarburos que será do 30 por cento.

Á cota íntegra, os establecementos permanentes poden aplicar as deducións e bonificacións previstas na Lei do Imposto sobre Sociedades. Na medida que no desenvolvemento das súas actividades sufrisen retencións, poden aplicaras á cota resultante da operación anterior, así como os ingresos a conta e pagamentos fraccionados que se levasen a cabo.

Cando os establecementos permanentes de entidades non residentes que non sexan persoas físicas transfiran rendas ao estranxeiro , adicionalmente, será esixible unha imposición complementaria do 19 por cento, sobre as contías transferidas con cargo ás rendas do establecemento permanente, incluídos os pagamentos a que fai referencia o artigo 18.1.a) do TRLIRNR , que non fosen gastos deducibles para os efectos de fixación da base impoñible do establecemento permanente. Non obstante, este gravame non será aplicable ás rendas obtidas en territorio español a través de establecementos permanentes de entidades coa súa residencia fiscal noutro Estado da Unión Europea, non sendo que se trate dun país ou territorio considerado como paraíso fiscal, nin ás rendas obtidas en territorio español a través de establecementos permanentes por entidades que teñan a súa residencia fiscal nun Estado que subscribise con España un convenio para evitar a dobre imposición, en que non se estableza expresamente outra cousa, sempre que exista, neste último caso, un tratamento recíproco.