Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Rendas imputables aos establecementos permanentes

Regulación: Artigo 16 TRLIRNR

Considéranse rendas dun establecemento permanente aquelas que o mesmo puidese obter se fóra unha entidade distinta e independente, tendo en conta as funcións desenvolvidas, os activos utilizados e os riscos asumidos pola entidade a través do establecemento permanente.

Con esta finalidade, teran en contase as rendas estimadas por operacións internas coa propia entidade naqueles supostos en que así estea establecido nun convenio para evitar a dobre imposición internacional que resulte de aplicación.

Compoñen a renda imputable ao establecemento permanente:

 1. Os rendementos das actividades ou explotacións económicas desenvolvidas polo establecemento permanente.

 2. Os rendementos derivados de elementos patrimoniais afectos ao mesmo.

 3. As ganancias ou perdas patrimoniais derivadas dos elementos patrimoniais afectos.

  Elementos patrimoniais afectos

  Son elementos patrimoniais afectos os que están vinculados funcionalmente ao desenvolvemento da actividade.

  Os activos representativos da participación en fondos propios dunha entidade só se considerarán elementos patrimoniais afectos ao establecemento permanente cando este sexa unha sucursal rexistrada no Rexistro mercantil e cúmpranse os seguintes requisitos:

  • Que estes activos se reflictan nos estados contables do establecemento permanente.

  • Que o establecemento permanente dispoña, para dirixir e xestionar estas participacións, da correspondente organización de medios persoais e materiais, no caso de que tales participacións supoñan unha posición dominante de acordo co que se establece no artigo 58 da Lei do Imposto sobre Sociedades.

  Con esta finalidade, consideraranse elementos patrimoniais afectos os transmitidos dentro dos tres períodos impositivos seguintes ao da desafectación.

Nos casos de reexportación de bens previamente importados polo mesmo contribuínte considerarase:

 1. Que non houbo alteración patrimonial se se trata de elementos de inmobilizado importado temporalmente.

 2. Que houbo alteración patrimonial se se trata de elementos de inmobilizado adquirido para a súa utilización nas actividades desenvolvidas por un establecemento permanente.

 3. Que houbo rendemento dunha actividade ou explotación económica se se trata de elementos que teñan a consideración de existencias.

Lembre:

Os contribuíntes que obteñan rendas mediante establecemento permanente en España tributarán pola totalidade da renda imputable ao devandito establecemento, calquera que sexa o lugar da súa obtención.