Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obrigados a realizar pagamentos fraccionados

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades están obrigados a realizar pagamentos fraccionados a conta da liquidación do devandito imposto correspondente ao período impositivo que se trate, sempre que se dean as condicións e supostos que estableza a normativa reguladora do pagamento fraccionado.

Con esta finalidade, o artigo 40 da LIS, establece a obriga de realizar o devandito pagamento fraccionado.

Para a presentación dos pagamentos fraccionados do ano 2021, deberán utilizarse os modelos 202 e 222 aprobados pola Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, modificada por Orde HAC/941/2018, do 5 de setembro, que figuran na páxina web da Axencia Tributaria baixa a denominación «Presentación exercicio 2018 (só 2P e 3P) e seguintes».

Para o caso de pagamentos fraccionados do exercicio , cuxo período impositivo se iniciase en 2020, no recadro «Exercicio» deberá figurar 2021 e en «Data de inicio do período impositivo» deberá indicarse 2020.

O modelo 202 será utilizado con carácter xeral polos obrigados a efectuar pagamentos fraccionados, o cal incluirá un Anexo para comunicación de datos adicionais á declaración en exclusividade para os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios nos doce meses anteriores á data de iniciación do período impositivo fose polo menos de dez millóns de euros.

Pola súa banda, os grupos fiscais, incluídos os de cooperativas, deberán utilizar o modelo 222, o cal inclúe un anexo equivalente ao referido do modelo 202, ademais do relativo ao formulario para a comunicación das variacións na composición do grupo fiscal.

Así mesmo, os modelos 202 e 222 poderán utilizarse polos contribuíntes sometidos a normativa foral para autoliquidar e ingresar en Territorio Común o pagamento fraccionado foral, pero deberán marcar o recadro que lles corresponda de que se relacionan na parte inferior do apartado de «Identificación» indicando cal é a normativa que aplican.