Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Recadro 00026 Entidade inactiva

Marcarán este recadro aqueles contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que, no período impositivo obxecto de declaración, non reflectisen ningún importe na conta de perdas e ganancias contidas nas páxinas 7 e 8 do modelo 200.

Marcarán tamén este recadro as entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España, entidades aseguradoras, institucións de investimento colectivo ou sociedades de garantía recíproca que non realizasen operacións que, de acordo coas normas contables que lles sexan aplicables, supoña o correspondente rexistro das mesmas na súa conta de perdas e ganancias das páxinas 30, 38 a 40, 46 ou 51 do modelo 200, respectivamente.

Para coñecer as particularidades das sociedades inactivas, consulte o apartado «Sociedades inactivas» do Capítulo 1 deste Manual práctico.