Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización dos recadros 00050 a 00056

 • Recadro [00050] Volume total das operacións realizadas pola entidade no exercicio (incluídas as operacións realizadas no estranxeiro)

  Esta magnitude comprenderá o importe total das operacións realizadas durante o exercicio tanto no territorio común como nos territoriais forais, que se integrasen na base impoñible do Imposto sobre Sociedades (artigo 15.Dous do Concerto Económico co País Vasco e artigo 19.2 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra).

 • Recadro [00051] Volume das operacións realizadas no estranxeiro durante o exercicio

  Neste recadro consignarase o total das operacións que, de acordo cos criterios establecidos no artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e o artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, considérense realizadas no estranxeiro.

 • Casillas [00052], [00053] e [00054] Volume das operacións realizadas en Áraba, Guipúscoa e Biscaia

  Nestes recadros consignarase o volume de operacións que, de acordo co artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco, considérense realizadas en Áraba, Guipúscoa e Biscaia, respectivamente.

 • Recadro [00055] Volume das operacións realizadas en Navarra

  Neste recadro consignarase o volume de operacións que, de acordo co artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, considérense realizadas en Navarra.

 • Recadro [00056] Volume das operacións realizadas en territorio común

  Neste recadro consignarase o volume de operacións que, de acordo cos criterios establecidos no artigo 16 do Concerto Económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco e o artigo 21 do Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, considérense realizadas en territorio común.

Para ter en conta:

Unha vez obtidos os importes dos recadros [00050], [00051], [00052], [00053], [00054], [00055] e [00056], procederase a calcular as porcentaxes que hai que consignar nos recadros [00625], [00626], [00627], [00628] e [00629], tal e como se indica a continuación.