Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Xuros de mora

Cálculo dos xuros de mora

Para o cálculo dos xuros de mora, o termo inicial do cómputo coincide coa data do día seguinte ao da finalización do prazo voluntario de presentación da declaración do período impositivo en que se aplicaron os beneficios fiscais que se restitúen e o termo final coincide coa data de presentación da declaración do período impositivo en que se incumpriron as condicións establecidas para o gozo do correspondente beneficio fiscal. Se como resultado da declaración á que se aplicaron os beneficios que agora se restitúen obtivose devolución, o termo inicial do cómputo coincidirá coa data en que se percibiu a devolución. Para o cálculo dos xuros de mora aplícase aos días transcorridos de cada ano e comprendidos no período de demora o tipo de xuro de demora vixente en cada un deles . A fórmula que hai que empregar é a seguinte:

Xuros de mora = C x ∑TnxIDn/365(*) x 100

(*) Tratandose de anos bisestos tomarase 366 días en lugar de 365.

En que:

C : importe dos beneficios a restituír.

Tn: número de días do período de demora en cada un dos anos do mesmo, que son os transcorridos entre o 1 de xaneiro ou o día seguinte á data de vencemento do prazo voluntario de presentación da declaración do período impositivo en que se aplicaron os beneficios que se restitúen, se este for posterior, (ou, se é o caso, desde a data en que se obtivo a devolución) e a data de presentación da declaración en que se restitúen os beneficios indebidamente gozados ou, no seu defecto, o 31 de decembro.

IDn: xuro de mora vixente en cada un dos anos comprendidos no período de demora.

Tipos de xuro de demora aplicable

AnoTipos de xuro de demora aplicable
Porcentaxe
2002 5,5
2003 5,5
2004 4,75
2005 5
2006 5
2007 6,25
2008 7
2009 7/5
2010 5
2011 5
2012 5
2013 5
2014 5
2015 4,375
2016 3,75
2017 3,75
2018 3,75
2019 3,75
2020 3,75

Formalización do modelo 200

Nos recadros [00617] e [00618] «Xuros de mora »(no caso de que tribute exclusivamente ao Estado ou ante unha ou varias das Administracións tributarias forais, respectivamente) da páxina 14 bis do modelo 200, reflectirase o importe dos xuros de mora correspondentes ás cantidades que, en concepto de reintegro pola perda de beneficios fiscais aplicados en períodos impositivos anteriores, consignásense, se é o caso, nos recadros [00615] e [00616] e [00633] e [00642]. Ademais, naqueles supostos en que a perda de beneficios fiscais supoña a integración na base impoñible dos beneficios indebidamente percibidos, reflectirase nestes recadros o importe dos xuros de mora correspondentes á parte de cota derivada da devandita integración.

Para ter en conta:

Nos supostos de tributación conxunta, consignarase nos recadros [00617] e [00618] os xuros de mora así calculados na proporción que corresponda a cada Administración, pola perda de beneficios fiscais cuxos importes se consignasen nos recadros [00615] e [00616], ou nos recadros [00633] e [00642], respectivamente, e, se é o caso, ademais, os que correspondan á parte de cota derivada da integración na base impoñible dos beneficios indebidamente percibidos.