Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Insuficiencia da base impoñible

No suposto en que a base impoñible sexa insuficiente para aplicar a redución, as cantidades pendentes poderán ser obxecto de aplicación nos períodos impositivos que finalicen nos 2 anos inmediatos e sucesivos ao peche do período impositivo en que se xerase o dereito á redución, conxuntamente coa redución que puidese corresponder, se é o caso, por aplicación do que se dispón neste artigo no período impositivo correspondente, e co límite previsto no parágrafo anterior.