Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Retencións e ingresos a conta por participacións de Institucións de Investimento Colectivo

Os contribuíntes deberán consignar nos recadros [01795] e [01796] «Retencións e ingresos a conta participacións IIC» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • No recadro [01795] deberase consignar o importe das retencións e ingresos a conta que o contribuínte efectuase pola transmisión ou reembolso de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo, con independencia das rendas que proceda integrar na base impoñible correspondente ao exercicio de alleamento.

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán neste recadro [01795], se é o caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • O recadro [01796] será cumprimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas. Neste recadro consignarase o importe dos pagamentos a conta referidos no parágrafo anterior, efectuados por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.