Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Identificación

No cadro da páxina 1 do modelo 200 relativo á «Identificación», o contribuínte deberá consignar nos campos destinados para ese fin, os datos correspondentes á súa identificación, é dicir,  NIF e Apelidos e nome ou razón social.

Este cadro deberá ser cumprimentado en todo caso pola entidade declarante.