Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Requisitos, límites e prazo de aplicación

1. Requisitos

As autoridades portuarias deberán levar os oportunos rexistros contables e documentais específicos que permitan identificar os gastos e investimentos sobre os que se aplica a dedución.

2. Límites

Esta dedución queda excluída dos límites do 25 e 50 por cento a que se refire o artigo 39.1 da LIS. Para os efectos do cálculo do devandito límite non se computará esta dedución.

3. Prazo de aplicación

As cantidades non deducidas no período impositivo poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan dentro dos 15 anos inmediatos e sucesivos.