Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Activo

ActivoNº claveEquivalencia contas  PCEANº claveEquivalencia contas PCEA
Efectivos e outros activos líquidos equivalentes - - [00101] 553, 559, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, (590)
Activos financeiros mantidos para negociar - - [00102] [00103] + [00104] + [00105] + [00106]
Instrumentos de patrimonio [00103] 2405, (2495), 250, (259) - -
Valores representativos de débeda [00104] 241, 251, 552 - -
Derivados [00105] 2550 - -
Outros [00106] - - -
Outros activos financeiros a valor razoable con cambios en perdas e ganancias - - [00107] [00108] + [00109] + [00110] + [00111] + [00112]
Instrumentos de patrimonio [00108] 2405, (2495), 250, (259), - -
Valores representativos de débeda [00109] 241, 251, 552 - -
Instrumentos híbridos [00110] 241, 242, 251, 252, 258 - -
Investimentos por conta dos tomadores de seguros de vida que asuman o risco do investimento [00111] 2405, 241, 242, (2495), 250, 251, 252, 258, (259), - -
Outros [00112] - - -
Activos financeiros dispoñibles para a venda - - [00113] [00114] + [00115] + [00116] + [00117]
Instrumentos de patrimonio [00114] 2405, (2495), 250, (259), - -
Valores representativos de débeda [00115] 241, 251, 252, (294), (297), - -
Investimentos por conta dos tomadores de seguros de vida que asuman o risco do investimento [00116] 2405, 241, 242, (2495), 250, 251, 252, 258, (259), (294), (297) - -
Outros [00117] - - -
Préstamos e partidas a cobrar - - [00118] [00119] + [00120] + [00124] + [00125] + [00126] + [00129] + [00130] + [00131] + [00132]
Valores representativos de débeda [00119] 241, 251, 552, (294), (297) - -
Préstamos [00120] [00121] + [00122] + [00123] - -
Anticipos sobre pólizas [00121] 246, 256 - -
Préstamos a entidades do grupo e asociadas [00122] 2423, 2424, (2953), (2954), 5501, 5502, (590) - -
Préstamos a outras partes vinculadas [00123] 2425, 551, 5509, (2955), (590) - -
Depósito en entidades de crédito [00124] 252, (298) - -
Depósitos constituídos por reaseguros aceptados [00125] 266, (298) - -
Créditos por operacións de seguro directo [00126] [127] + [128] - -
Tomadores de seguro [00127] 431, 432, (491) - -
Mediadores [00128] 433, 435, (4903) - -
Créditos por operacións de reaseguro [00129] 400 401, 4050, 4051, (4900), (4901) - -
Créditos por operacións de coaseguro [00130] 402, 4052, (4902) - -
Desembolsos esixidos [00131] 558 - -
Outros créditos [00132] [00133] + [00134] - -
Créditos coas Administracións públicas [00133] 470, 471, 472, 478 - -
Resto de créditos [00134] 253, 254, 258, (260), 298, 44, 460, (4904) - -
Investimentos mantidas ata o vencemento - - [00135] 241, 251, (294), (297)
Derivadas de cobertura - - [00136] 2553
Participacións do reaseguro nas provisións técnicas - - [00137] [00138] + [00139] + [00140] + [00141]
Provisión para primas non consumidas [00138] 380 - -
Provisión de seguros de vida [00139] 390, 391 - -
Provisión para prestacións [00140] 384, 394 - -
Outras provisións técnicas [00141] 387, 397 - -
Inmobilizado material e investimentos inmobiliarios - - [00142] [00143] + [00144]
Inmobilizado material [00143] 2101, 2111, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 23, (281), (291) - -
Investimentos inmobiliarios [00144] 2102, 2112, (282), (292) - -
Inmobilizado intanxible - -- [00145] [00146] + [00147] + [00148]
Fondo de comercio [00146] 204 - -
Dereitos económicos derivados de carteiras de pólizas adquiridas a mediadores [00147] 207 - -
Outro activo intanxible [00148] 200, 201, 202, 203, 205, 206, 209, (280), (290) - -
Participacións en entidades do grupo e asociadas - - [00149] [00150] + [00151] + [00152]
Participacións en empresas asociadas [00150] 2404, (2494), (2934) - -
Participacións en empresas multigrupo [00151] 2404, (2494), (2934) - -
Participacións en empresas do grupo [00152] 2403, (2493), (2933) - -
Activos fiscais - - [00153] [00154] + [00155]
Activos por imposto corrente [00154] 4709 - -
Activos por imposto diferido [00155] 474 - -
Outros activos - - [00156] [00157] + [00158] + [00159] + [00160]
Activos e dereitos de reembolso por retribucións a longo prazo ao persoal [00157] 257 - -
Comisións anticipadas e outras custos de adquisición [00158] 273, 274 - -
Periodizacións [00159] 480, 481, 489, 560, 562, (590) - -
Resto de activos [00160] 555 - -
Activos mantidos para a venda - - [00161] 580, 581, 582, 583, (599)
TOTAL ACTIVO - - [00162] [00101] + [00102] + [00107] + [00113] + [00118] + [00135] + [00136] + [00137] + [00142] + [00145] + [00149] + [00153] + [00156] + [00161]

Nota á táboa:

Os números de contas teñen carácter orientador respecto das correspondentes rúbricas do activo en que se inclúen.