Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Estados contables das entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España (páxinas 27 a 33)

As páxinas 27 a 33 do modelo 200 recollen o balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de ingresos e gastos recoñecidos, e o estado de cambios no patrimonio neto correspondente ás entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España.

As devanditas páxinas foron actualizadas no modelo 200 de declaración do Imposto sobre So­ciedades correspondente ao exercicio 2017, para axustarse ao que se dispón na Circular 5/2014, do 28 de novembro, do Banco de España, pola que se modifican a Circular 4/2004, do 22 de decembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros, a Circular 1/2010, do 27 de xaneiro, a entidades de crédito, sobre estatísticas dos tipos de xuro que se aplican aos depósitos e aos créditos fronte aos fogares e as sociedades non financeiras, e a Circular 1/2013, do 24 de maio, sobre a Central de Información de Riscos.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-)

As entidades obrigadas a utilizar as devanditas páxinas deixarán sen cubrir as correspondentes ás contas e estados anuais do caso xeral (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Pola contra, deberán cubrir os restantes páxinas da declaración que resulten procedentes.

A continuación transcríbense as equivalencias entre as distintas claves que aparecen nas páxinas 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do modelo 200.

  1. Equivalencias páxinas 27 e 27 bis
  2. Equivalencias páxina 28
  3. Equivalencias páxina 29
  4. Equivalencias páxina 30
  5. Equivalencias páxina 31
  6. Equivalencias páxinas 32 e 33