Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Elementos patrimoniais transmitidos que dan dereito a dedución

Os elementos patrimoniais transmitidos, susceptibles de xerar rendas que constitúan a base desta dedución, son os seguintes:

  1. Os que pertencesen ao inmobilizado material, intanxible ou investimentos inmobiliarios afectos a actividades económicas que estivesen en funcionamento polo menos un ano dentro dos tres anos anteriores á transmisión.

  2. Valores representativos da participación no capital ou en fondos propios de toda clase de entidades que outorguen unha participación non inferior ao 5 por cento sobre a súa capital e que se posuísen, polo menos, cun ano de antelación á data de transmisión##2##, sempre que non se trate de operacións de disolución ou liquidación desas entidades. O cómputo da participación transmitida referirase ao período impositivo.

Para os efectos de calcular o tempo de posesión, entenderase que os valores transmitidos foron os máis antigos.

Cando os valores transmitidos correspondan a entidades que teñan elementos patrimoniais non afectos a actividades económicas, segundo balance do último exercicio cerrado, nunha porcentaxe superior ao 15 por cento do activo, non se aplicará a dedución sobre a parte de renda obtida na transmisión que corresponda en proporción á porcentaxe que se obtivese. Esta porcentaxe calcularase sobre o balance consolidado se os valores transmitidos representan unha participación no capital dunha entidade dominante dun grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, en que se incluirán as entidades multigrupo e asociadas nos termos da lexislación mercantil. Non obstante, o contribuínte poderá determinar a devandita porcentaxe segundo os valores de mercado dos elementos que integran o balance.

Consideraranse elementos non afectos as participacións, directas ou indirectas, nas entidades a que se refire o apartado 4 do artigo 42 do   RDLeg. 4/2004 e os elementos patrimoniais que constitúen o activo das mesmas, caso de que formen parte do grupo a que se refire o parágrafo anterior. Computaranse como elementos afectos aqueles que cumpran as condicións establecidas nos números 1º e 2º do parágrafo a) do artigo 4.Oito.Dous da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

Non se entenderán comprendidos entre os valores desta letra b) os valores seguintes:

  1. Que non outorguen unha participación no capital social ou fondos propios.

  2. Sean representativo da participación no capital social ou nos fondos propios de entidades non residentes en territorio español cuxas rendas non poidan acollerse á exención establecida no artigo 21 do RDLeg . 4/2004.

  3. Sean representativo de institucións de investimento colectivo de carácter financeiro.

  4. Sean representativo de entidades que teñan como actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario nos termos previstos no artigo 4.Oito.Dous da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.