Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios (artigo 42 RDLeg. 4/2004)

Segundo o que se dispón no apartado sétimo da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, as rendas acollidas á dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios prevista no artigo 42 do   RDLeg. 4/2004, segundo redacción vixente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, regularanse polo nel establecido e nas súas normas de desenvolvemento, aínda cando o reinvestimento e os demais requisitos prodúzanse en períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015.

As condicións e requisitos sinalados pola Lei do Imposto sobre Sociedades para a aplicación das deducións por reinvestimento de beneficios extraordinarios nos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015 son os seguintes:

  1. Requisitos
  2. Base da dedución
  3. Porcentaxes de dedución
  4. Plans especiais de reinvestimento
  5. Formalización do modelo 200