Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Plans especiais de reinvestimento

Cando se probe que, polas súas características técnicas, o investimento ou a súa entrada en funcionamento deba efectuarse necesariamente nun prazo superior ao indicado anteriormente, os contribuíntes poderán presentar plans especiais de reinvestimento.

Os requisitos das solicitudes destes plans especiais e o procedemento para a súa autorización son os establecidos nos artigos 39 e 40 do antigo Regulamento do Imposto, aprobado polo Real decreto 1777/2004, do 30 de xullo.

Para ter en conta:

Segundo establécese no apartado sétimo da disposición transitoria vixésimo cuarta da LIS, o límite do artigo 39 da LIS aplicarase, igualmente, sobre a dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios regulada no artigo 42 do    RDLeg. 4/2004 segundo redacción vixente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, computandose a devandita dedución para os efectos do cálculo do citado límite.

No suposto de entidades que teñan deducións por dobre imposición interna pendentes de aplicar procedentes da aplicación do artigo 30 do RDLeg . 4/2004, segundo redacción vixente en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, o límite do último parágrafo do artigo 39.1 da LIS aplicarase sobre a cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición interna e internacional e as bonificacións aplicadas.