Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón na disposición transitoria 24ª.7 da LIS e no artigo 42 do   RDLeg. 4/2004 (ou, se é o caso, o artigo 36 ter da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades), os contribuíntes deberán consignar no recadro [00585] «Dedución  DT 24ª.7 LIS e art. 42 RDLeg. 4/2004» da páxina 14 do modelo 200, o importe da dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, que o contribuínte aplique no período impositivo obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 16 do modelo 200 que se explica a continuación.

Formalización do cadro «Deducións disposición transitoria 24ª.7 LIS e art. 42 RDLeg. 4/2004» (páxina 16 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen a dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios deberán cubrir este cadro da forma que se detalla a continuación:

 • A columna «Límite conxunto» expresa a porcentaxe conxunto que ten que operar sobre a cota íntegra minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións, (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), para determinar a contía máxima aplicable no período impositivo obxecto de declaración.

 • A columna «Límite ano» sinala o último ano en que se poderá aplicar a dedución, que será o primeiro dos sinalados cando o exercicio social coincida co ano natural, sempre que o exercicio teña unha duración de doce meses.

 • Na columna «Dedución pendente/xerada» consignarase nos recadros correspondentes, os importes da dedución xerada tanto no período impositivo actual (2020) como nun anterior ao actual (2005 a 2019), e que están pendentes de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de declaración.

  A fila «Dedución DT 24ª.7 LIS 2020(*)» só debe cubrirse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) dos importes consignados na anterior columna «Dedución xerada» relativos á dedución por reinvestimento de beneficios extraordinarios, que se aplican na liquidación correspondente ao período obxecto de liquidación.

  Para ter en conta:

  • Os importes que se consignen nesta columna non poderán sobrepasar as contías que resulten de aplicar sobre a cota íntegra, minorada nas deducións por dobre imposición e as bonificacións (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva ») os límites que, en cada caso, establecen as normas reguladoras dos distintos réximes de dedución.

  • No recadro [00585] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicada nesta liquidación »que deberá trasladarse ao recadro [00585] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

 • Na columna «Pendente de aplicación en períodos futuros» consignarase a diferenza positiva entre o importe das deducións pendentes ao inicio do período impositivo ou xeradas no devandito período da columna «Dedución pendente/xerada», e o importe das deducións aplicadas na liquidación do período impositivo obxecto de declaración da columna «Aplicado nesta liquidación ». O devandito importe quedará pendente de aplicar en períodos impositivos futuros, non sendo que o período impositivo obxecto de declaración sexa o último en que a dedución correspondente se poida aplicar, en cuxo caso perderíase o saldo pendente de dedución.

  Para ter en conta:

  Segundo o que se dispón no artigo 44 do RDLeg . 4/2004, as cantidades correspondentes a esta dedución que non foron deducidas no período impositivo en que se xeraron, poderán aplicarse nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos, contados a partir da finalización do período impositivo en que se xerou a devandita dedución.

  En consecuencia, a liquidación correspondente ao período impositivo 2020 obxecto de declaración, é a última liquidación en que se poden aplicar as cantidades non deducidas con respecto a esta dedución que se xerou en 2005.