Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe da renda a imputar

Regulación: Artigo 100.9 e 12 LIS

  • Para calcular o importe da renda positiva a imputar na base impoñible, aplicaranse os principios e criterios establecidos na LIS e nos restantes disposicións relativas a este Imposto para a determinación da base impoñible.

    Con esta finalidade utilizarase o tipo de cambio vixente ao peche do exercicio social dela entidade non residente en territorio español.

    En ningún caso imputarase unha cantidade superior á renda total da entidade non residente.

    O importe da renda positiva a incluír na base impoñible determinarase en proporción á participación nos resultados e, no seu defecto, en proporción á participación no capital, os fondos propios ou os dereitos de voto.

  • No suposto de que a entidade transmita a súa participación, directa ou indirecta, para calcular o importe da renda derivada da devandita transmisión, o valor de adquisición incrementarase no importe dos beneficios sociais que, sen efectiva distribución, correspóndanse con rendas que fosen imputadas aos socios como rendas das súas accións ou participacións no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e transmisión.

    Se se trata dunha entidade patrimonial nos termos establecidos no artigo 5.2 da LIS , o valor de transmisión a computar será como mínimo, o valor do patrimonio neto que corresponda aos valores transmitidos resultante do último balance cerrado, unha vez substituído o valor contable dos activos polo valor que terían para os efectos do Imposto sobre o Patrimonio ou polo valor de mercado se este for inferior.