Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cálculo: suposto práctico

Para poder calcular o importe desta dedución, deberase determinar o incremento en persoas/ano do termo medio do cadro de persoal de traballadores con discapacidade experimentados no período impositivo, respecto da cadro de persoal medio de traballadores da mesma natureza do período inmediato anterior.

Polo tanto, cumprirá efectuar en primeiro lugar, o seguinte cálculo:

[Δ M3] = [M2] - [M1]

Onde:

 • M1 é o termo medio do cadro de persoal en persoas/ano de traballadores con discapacidade correspondentes ao período inmediato anterior.

 • M2 é o termo medio do cadro de persoal en persoas/ano de traballadores con discapacidade correspondentes ao período obxecto de declaración.

 • Δ M3 é o incremento do termo medio do cadro de persoal en persoas/ano correspondente a traballadores con discapacidade.

Unha vez calculado o incremento do termo medio do cadro de persoal en persoas/ano correspondente a traballadores con discapacidade (Δ [M3]), a dedución por creación de emprego xerada no exercicio será o resultado de aplicar a cantidade de 9.000 ou 12.000 euros ao devandito incremento:

[Δ M3] x 9.000 ou [Δ M3] x 12.000

Exemplo:

A Sociedade Anónima «X», cuxo período impositivo coincide co ano natural, tivo durante 2019 un cadro de persoal termo medio de 5 traballadores con discapacidade iguais ou superior ao 33 por cento e inferior ao 65 por cento. Ao final do exercicio tiña un total de 6 traballadores con discapacidade.

Durante 2020, o cadro de persoal da empresa experimentou as seguintes variacións:

 • O 30 de xuño contratouse a un traballador sen ningún tipo de discapacidade.

 • O 1 de xullo foron contratados dous traballadores con discapacidade en graos do 33 e 34 por cento.

 • O 1 de outubro contratouse a un traballador con discapacidade en grao do 33 por cento.

  • Termo medio de cadro de persoal 2019 de traballadores con discapacidade (cálculo):

   6 + [(6/12) x 2] + [(3/12) x 1] = 7,25

  • Incremento de homes/ano empregados con dereito a dedución:

   7,25 - 5 = 2,25

  • Cálculo da dedución por creación de emprego:

   9.000 x 2,25 = 20.250 euros