Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicada no exercicio (artigo 30 RDLeg. 4/2004)

O apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da  LIS establece que as deducións por dobre imposición establecida nos artigos 30, 31 e 32, do texto refundido da Lei do Imposto sobre Sociedades, segundo redacción vixente nos períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, pendentes de aplicar á entrada en vigor desta Lei, así como aquelas deducións xeradas por aplicación desta Disposición non deducidas por insuficiencia de cota íntegra, poderán deducirse nos períodos impositivos seguintes.

Formalización do modelo 200

En aplicación deste precepto, no recadro [00570] «Dedución por dobre imposición interna de períodos anteriores aplicadas no exercicio (art. 30 RDLeg. 4/2004)» da páxina 14 do modelo 200, consignarase o saldo pendente de dedución por insuficiencia de cota íntegra, relativo ás deducións para evitar a dobre imposición interna xeradas en períodos impositivos anteriores (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) de acordo ao que se dispón no artigo 30 do RDLeg . 4/2004, que fose aplicado polo contribuínte no período obxecto de declaración. O importe consignado neste recadro será o que resulte da formalización do cadro de desagregación da páxina 15 do modelo 200 que se explica a continuación.

O importe desta dedución determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que esta aplíquese.

Formalización do cadro «Deducións dobre imposición interna RDLeg. 4/2004» (páxina 15 do modelo 200)

Os contribuíntes que apliquen esta dedución por dobre imposición interna deberán cubrir este cadro da forma que se detalla a continuación:

 • Dentro do bloque «D.I. internos exercicios anteriores», as filas «D. I. interna 2008», «D. I. interna 2009», «D. I. interna 2010», «D. I. interna 2011», «D. I. interna 2012», «D. I. interna 2013» e «D. I. interna 2014» están previstas para as deducións por dobre imposición interna de acordo co que se dispón no artigo 30 do RDLeg . 4/2004, xeradas en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, respectivamente, e que resultaban trasladables a períodos impositivos futuros por insuficiencia de cota íntegra.

 • Na columna «Dedución pendente» deberase ter en conta que, se se trata dunha dedución xerada en calquera dos períodos impositivos anteriores ao que é obxecto de liquidación e iniciados en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ou 2014, do bloque «D.I. interna ejerc. anteriores», consignarase no respectivo recadro desta columna o saldo da correspondente dedución que estaba pendente de aplicación ao inicio do período impositivo que é obxecto de liquidación. En todo caso, o devandito saldo ten que ser o relativo ao tipo de gravame do período impositivo en que se xerou a dedución.

 • Polo tanto, na columna «Tipo gravame/período xeración» farase constar o tipo de gravame polo que tributou o contribuínte declarante beneficiario da dedución no período impositivo en que esta xerouse.

 • Na columna «2020 Dedución pendente» recolleranse os importes referidos ás deducións pendentes de exercicios anteriores. No caso en que o tipo de gravame aplicable polo contribuínte beneficiario da dedución no período impositivo en que a mesma xerouse, sexa distinto do tipo de gravame polo que tribute no período impositivo obxecto de liquidación (recollido na fila «Tipo de gravame 2020 »), o importe que se deberá consignar nesta columna será o resultante de multiplicar o do recadro correspondente da columna «Dedución pendente» pola fracción «Tipo de gravame 2020/Tipo de gravame período de xeración».

  Con esta finalidade, lémbrase que o apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS dispón que, o importe das deducións establecidas nesa disposición transitoria e nos artigos 30, 31.1 b) e 32.3 do RDLeg . 4/2004, determinarase tendo en conta o tipo de gravame vixente no período impositivo en que se aplique.

  Para ter en conta:

  En xeral, o tipo de gravame correspondente ao exercicio 2020 obterase dividindo o importe do recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200 entre o importe do recadro [00552] «Base impoñible» da páxina 13 do modelo 200.

  Se o tipo de gravame do período de liquidación e o tipo de gravame do período de xeración son iguais, o importe consignado na columna «Dedución pendente» será igual ao que se consigne no recadro correspondente da columna «2020 dedución pendente».

 • Na columna «Aplicada nesta liquidación »recollerase a parte (ou a totalidade se é o caso) do importe correspondente da columna «2020 dedución pendente» que se aplica na liquidación do período impositivo obxecto de declaración.

  Para ter en conta:

  • Ao cubrir esta columna deberase ter en conta que a aplicación desta dedución ten como límite o importe da cota íntegra que figura no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200.

   Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2016, o apartado 2 da disposición adicional décimo quinta da LIS establece que os contribuíntes cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo, deberán ter en conta que o importe das deducións para evitar a dobre imposición internacional previstas nos artigos 31, 32 e apartado 11 do artigo 100 da LIS , así como o daquelas deducións para evitar a dobre imposición a que se refire a disposición transitoria vixésimo terceira desta Lei, non poderá exceder conxuntamente do 50 por cento da cota íntegra do contribuínte.

  • Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación do límite establecido en DÁA 15ª da LIS .

   Con esta finalidade, con carácter previo á formalización deste cadro «Deducións dobre imposición interna RDLeg. 4/2004» (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), abrirase unha xanela de desagregación en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

   A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e da compensación de cotas por perdas das cooperativas, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

  • O sumatorio dos recadros que compoñen esta columna recollerase no recadro [00570] e deberá trasladarse ao recadro [00570] da páxina 14 do modelo 200 no tocante á a liquidación do Imposto.

 • Na columna de formalización «Pendente de aplicación en períodos futuros» recollerase a parte de dedución correspondente da columna «2020 dedución pendente» que non se trasladase á columna «Aplicada nesta liquidación ». É dicir, refírese á parte da dedución que por non ser aplicada na liquidación do período impositivo obxecto de declaración, queda pendente de aplicar en períodos impositivos futuros.

  Para ter en conta:

  Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, non se poden xerar deducións para evitar a dobre imposición interna, debido a que a nova normativa do Imposto sobre Sociedades establece un único réxime de exención para os dividendos e plusvalías derivadas de participacións no capital para entidades residentes e non residentes en territorio español.

  Non obstante, para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, segundo o que se dispón no apartado 4 da disposición transitoria vixésimo terceira da LIS , poderán aplicarse as deducións por dobre imposición establecida nos artigos 30, 31 e 32 do RDLeg . 4/2004, xeradas en períodos impositivos iniciados antes do 1 de xaneiro de 2015, pendentes de aplicar no primeiro período impositivo iniciado a partir desa data.

  Polo tanto, neste apartado de «Deducións por dobre imposición interna RDLeg. 4/2004», deberase consignar os importes das devanditas deducións que puideron ou poidan trasladarse a períodos impositivos futuros.