Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións ao resultado contable ao considerar os requisitos ou cualificacións contables referidos ao grupo

O artigo 62.1 a) da LIS establece que a base impoñible do grupo fiscal determinarase sumando, entre outros conceptos, as bases impoñibles individuais correspondentes a todas e cada unha das entidades integrantes do grupo fiscal, tendo en conta as especialidades contidas no artigo 63 desta Lei. Non obstante, os requisitos ou cualificacións establecidas tanto na normativa contable para a determinación do resultado contable, como nesta Lei para a aplicación de calquera tipo de axustes a aquel, nos termos establecidos no artigo 10.3 da LIS , referiranse ao grupo fiscal.

Trátase de regras de homoxeneización da base impoñible, atendendo aos requisitos ou cualificacións referidas ao grupo fiscal.

En aplicación do anterior, a entidade declarante consignará nos recadros [01230] e [01231] «Correccións ao resultado contable ao considerar os requisitos ou cualificacións contables referidos ao grupo fiscal (art. 62.1 a) LIS) (i.e., operacións con accións propias a nivel de grupo fiscal, coberturas, etc.)» da páxina 12 do modelo 200, os importes correspondentes ás correccións ao resultado contable que xurdan ao ter en conta os requisitos contables referidos ao grupo fiscal.

Para ter en conta:

Estes recadros sos deberán cubrirse polas entidades que marquen os recadros [00009] e [00010] da páxina 1 do modelo 200, correspondentes ás entidades dominantes e dependentes dun grupo fiscal, respectivamente.