Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Primeira aplicación da Circular 4/2017 do Banco de España, a entidades de crédito

Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, o Real Decreto-lei 27/2018, modifica a  LIS co obxectivo de introducir no Imposto sobre Sociedades os efectos da Circular 4/2017, do 27 de novembro, do Banco de España, a entidades de crédito.

Os cargos e aboamentos a contas de reservas que se xeren con ocasión dos axustes da primeira aplicación da Circular 4/2017 terán efectos fiscais, cando así proceda pola aplicación da normativa reguladora do Imposto, polo que deberán integrarse na base impoñible do Imposto correspondente aos períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2018.

Con esta finalidade, no segundo parágrafo do artigo 17.1 da LIS establécese que as variacións de valor orixinadas por aplicación do criterio do valor razoable non terán efectos fiscais mentres non deban imputarse á conta de perdas e ganancias, sen prexuízo do sinalado na letra l) do artigo 15 desta Lei, ou mentres non deban imputarse a unha conta de reservas se así establéceo unha norma legal ou regulamentaria.

Desta forma, estableceuse un réxime transitorio na disposición transitoria trixésimo novena da LIS para integrar na base impoñible eses cargos e aboamentos a conta de reservas que teñan a consideración de gastos e ingresos, respectivamente, derivados da primeira aplicación da Circular 4/2017, do 27 de novembro, en canto teñan efectos fiscais, de xeito que a devandita integración se levará a cabo por partes iguais na base impoñible correspondente a cada un dos tres primeiros períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018.

Formalización do modelo 200

Estas entidades deberán realizar nos recadros [02129] e [02130] «Axustes pola primeira aplicación da Circular 4/2017 do Banco de España, a entidades de crédito (DT 39 LIS)» da páxina 13 do modelo 200, os axustes derivados da primeira aplicación da Circular 4/2017:

  • No recadro [02129] as entidades deberán consignar o importe correspondente á integración dos cargos derivados desa primeira aplicación.

  • No recadro [02130] as entidades deberán consignar o importe correspondente á integración dos aboamentos derivados desa primeira aplicación.