Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aboamento de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción artigo 39.2 LIS)

O artigo 39.2 da  LIS establece que as entidades que teñan dereito á dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da LIS sen suxeición aos límites do artigo 39.1 da LIS , en caso de insuficiencia de cota, poderán solicitar o seu aboamento á Administración tributaria, sempre que transcorrese polo menos, un ano desde a finalización do período impositivo en que se xerou a dedución, sen que a mesma fose obxecto de aplicación.

O devandito aboamento rexerase polo que se dispón no artigo 31 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e na súa normativa de desenvolvemento, sen que, en ningún caso, prodúzase a devindicación do xuro de mora a que se refire o apartado 2 do devandito artigo 31.

Formalización do modelo 200

En aplicación do anterior, a entidade consignará no recadro [01234] «Aboamento de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción art. 39.3 LIS)» da páxina 14 bis do modelo 200, o importe correspondente ao aboamento que solicite:

  • ­En o caso en que a entidade tribute exclusivamente na Administración de Estado, deberá consignar o importe no recadro [00083] «Aboamento de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción art. 39.3 LIS) (Estado)» da páxina 14 bis do modelo 200.

  • ­En o caso en que a entidade tribute ante unha ou varias Deputacións Forais da Comunidade Autónoma do País Vasco e / ou Comunidade Foral navarra, deberá consignar o devandito importe no recadro [01332] «Aboamento de deducións I+D+i por insuficiencia de cota (opción art. 39.3 LIS) (D. Forais/Navarra)». A formalización deste recadro realizarase na páxina 26 do modelo 200.

Lembre:

Estas entidades deberán marcar previamente o recadro [00059] «Opcións arts. 39.2 e 39.3 LIS» da páxina 1 do modelo 200.