Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Nota común ás bonificacións

O importe que se debe consignar nos recadros relativos ás bonificacións ás que se fixo referencia nos apartados anteriores, calcúlase aplicando a porcentaxe de bonificación que en cada caso proceda á parte da cota íntegra (recadro [00562]).

  • No caso das sociedades cooperativas, ese importe calcularase aplicando a porcentaxe de bonificación que en cada caso proceda á parte da cota íntegra previa (recadro [00560]) en relación á recadro [00566] «Bonificacións Sociedades Cooperativas (Lei 20/1990)».

  • As bonificacións aplicables ás empresas navieiras nas Canarias nos termos establecidos no artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias (recadro [00581]), calcularanse aplicando o porcentaxe de bonificación correspondente á parte de cota íntegra, minorada nas deducións por dobre imposición, que corresponda ás rendas con dereito a bonificación.

  • Así mesmo, segundo establece o artigo 9 da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas Cotizadas de Investimento o Mercado Inmobiliario, ás entidades que opten polo réxime especial das SOCIMI, e que tributan polo tanto a un tipo impositivo do 0 por cento, non se lles aplicará o réxime de bonificacións establecido no Capítulo III do Título VI da LIS.