Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Importe e límites da dedución

Para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020, o importe da dedución será o que resulte de aplicar á base da dedución, as seguintes porcentaxes:

  1. Do 30 por cento respecto do primeiro millón de base da dedución e do 25 por cento sobre o exceso do devandito importe (20 por cento ata 31-12-2019).

    A dedución aplicarase sempre que os gastos realizados en territorio español sexan, polo menos, de 1 millón de euros. Como novidade, no suposto de producións de animación tales gastos serán, polo menos, de 200.000 euros.

    O importe desta dedución non poderá ser superior a 10 millóns de euros (3 millóns ata 31-12-2019), por cada produción realizada.

    O importe desta dedución, conxuntamente co resto de axudas percibidas pola empresa contribuínte, non poderá superar o 50 por cento do custo de produción.

  2. Como novidade, introdúcese unha nova porcentaxe de dedución do 30 por cento da base da dedución, cando o produtor encárguese da execución de servizos de efectos visuais e os gastos realizados en territorio español sexan inferiores a 1 millón de euros.

    O importe desta dedución non poderá superar o importe que establece o Regulamento (UE ) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimeus.

Esta dedución queda excluída do límite a que se refire o último parágrafo do artigo 39.1 da LIS. Polo tanto, non se computará esta dedución para os efectos do cálculo do devandito límite.